Születésállítás

Születésállítás2022-01-06T20:31:19+01:00

A ter­hességet körül lengő tár­sadal­mi elvárá­sok miatt gyako­ri, hogy a kismamák esetleges negatív élményei, gon­do­latai mély nyomot hag­y­nak a szüle­tendő gyer­mek­ben. Nem illik kimon­dani, ezért az éde­sanyák nem beszél­nek róla, milyen érzés például a nem ter­vezett gyer­mek születésév­el meg­birkózni, vagy leküz­deni azt az „ide­gen­test érzést” ami a ter­hességgel együtt járhat.

A pszichikai sérülések mel­lett azon­ban nem szabad megfeled­kezni a fizikai traumákról sem, hiszen a szülés és születés ma is megter­helő mind a baba, mind a mama számára – ha bár­mi­lyen kül­ső bea­vatkozás­ra van szük­ség, az továb­bi traumákat jelen­thet mind­két fél számára.

Ezek a folyam­a­tok, valamint a magza­ti kor­ban vagy a születés pil­lanatában átélt fizikai és lel­ki traumák azon­ban az egész élet­e­dre, vagy akár a szüle­tendő gyer­meked életére is hatás­sal lehetnek.

A születésál­lítás segít abban, hogy ezeket a fáj­dalom­mintákat, sejt szin­tű emlékeket és traumákat fel­dol­go­zd, illetve ha te mag­ad is gyer­meket vársz, segíti az ilyen traumák megelőzését és erősíti a kötődést anya és gyer­meke között.

Az alábbi jellemzők esetén kifejezetten neked ajánljuk a születésállítást:

  • Az éde­sanyád­dal való kapc­so­lat kiegyen­sú­ly­ozat­lan, zavaros, nincs meg az összhang, vagy fel­nőtt korod­ban is a szüleid irányítják az életedet

  • Ha neked van­nak prob­lémáid a gyerekvál­lalás­sal, például szeretnél, gyereket mégis menekül­sz a komoly kapc­so­la­tok­ból, vagy épp sik­erte­lenül próbálkoz­tok, pedig sem­mi szervi akadálya nincs

  • Ha önerőből tehetetlen vagy, úgy érzed, nem tudsz sem­mit elérni, mások­tól várod, hogy megmentsenek

  • Ha tudod, hogy a születésed trau­matikus volt és úgy hiszed, ez hátrál­tathat az életben

  • Ide tar­toz­nak továb­bá olyan, rend­szerbe nem foglal­ható jelek, mint a klausztrofóbia, az időzavarok, a folyam­atos késés, a felületesség, halálfélelem, szex­uális jel­legű prob­lémák, illetve ha van, vagy lett vol­na ikertestvéred

Hogyan zajlik a születésállítás?

  • Ha ismered a születésed körülményeit, akkor a történ­tek ismeretében közösen átdol­goz­zuk a traumákat, hogy ne hátrál­tas­sanak, hanem szol­gál­janak a mindennapokban

  • Amen­ny­iben nem ismered születésed történetét, akkor sincs miért aggódnod, egy gyako­r­lott ter­apeu­taként a külön­böző kom­mu­niká­ciós minták alapján segítek neked felis­merni és fel­dol­go­zni a születéskor átélt traumákat

  • Ha te mag­ad gyer­meket vársz, a saját traumáid mel­lett együtt átdol­go­zhatjuk az esetleges negatív élményeket, érzéseket, így a szüle­tendő gyer­mek­ben is felold­va ezeket a blokkokat

A születésállítás díja

29.000 Forint

Segítőként az első alkalom ingyenes, minden további alkalommal

3.500 Forint