Szervezetállítás

Szervezet állítás2022-01-06T20:47:10+01:00

Egy rend­sz­er mindig csak annyi­ra lehet erős, amen­nyire a leg­gyengébb tag­jai erősek. Egy cég sejt­sz­in­tű prob­lémái, működési hibái az egész vál­lalkozás hatékonyságára kihathat­nak, belül­ről, sok­szor észrevétlenül gyengítve a rendszert.

A szervezetál­lítás ezzel a rend­sz­er­rel dol­go­zik – ennek a felál­lítása és újrapozí­cionálása a cél.

A szervezetál­lítást neked ajánljuk, ha:

  • szemé­lyzeti vál­toz­tatá­sok nélkül szeretnéd csap­at­tá kovác­sol­ni embereidet

  • sok a fes­zült­ség a cégen belül, ami a hatékonyság rovására mehet

  • új pro­jekt indul

  • új munkatár­sat veszel fel

  • átsz­ervezés vagy vál­lala­ton belüli áta­lakítás várható

  • bár­mi­lyen jelen­tős vál­tozás, például a cég költözése vagy épp tula­j­donosváltás miatt prob­lémáid adódtak

  • vál­tozik a bel­ső hier­ar­chia, eset­leg család­tagok, rokonok is érin­tet­tek a cég min­den­napi életében

  • jelen­tős anya­gi beruházás, nagy­obb pályáza­tok előtt

Hogyan zajlik a szervezetállítás?

A szervezetál­lítás cso­por­tos for­mában történik, azon­ban az állító kérdését min­den eset­ben bizal­masan kezeljük, a cso­port tehát mindig titokkal dol­go­zik annak érdekében, hogy garan­táljuk a cégti­tok és a bel­ső infor­má­ciók biztonságát.

Az állítás előtt rés­zlete­sen egyeztetek veled a téma és a szere­plők kapc­sán, hogy az állítás során nem merül­hessenek fel várat­lan kérdések. Az állítás során az álta­l­ad kijelölt képviselők testesítik meg azt a rend­sz­ert, ami a tel­jes céged tér­be­li leképezése.

Az állítás során a segít­ségem­mel feltár­juk a fes­zült­ségeket vagy a poten­ciálisan fes­zült helyzeteket, megis­mer­jük a cégen belüli dinamikákat és lehetőségeket, és kiderül az is, hogy vannak‑e olyan tagok, akik nem megfelelő helyet foglal­nak el a rendszerben.

A szervezetál­lítás­nak kiemelten fontos része az utóla­gos konzultá­ció, ahol az állítás során feltár­takat rés­zlete­sen átbeszéled az állításvezetőv­el, így segítünk felis­merni a rejtett kapc­solódási pon­tokat és a leg­mé­lyebb, szemé­lyes viszonyrendszereket.

Emel­lett a szervezetál­lítás nem csak az aktuális helyzet felál­lításában lesz segít­sége­dre – a gyako­r­lott és tapasz­talt állításvezetőv­el a megoldási stratégiákat is kidol­go­zha­tod, vagy előkészí­theted az új szervezeti dön­tések bevezetését és együtt áttekinthetitek, milyen hatása lesz ennek a céged életére.

Az állítást megelőző személyes egyeztetés díja egyszeri

13.000 Forint

A szervezetállítás díja

38.000 Forint

Szükség esetén az állítást követő egyeztetés, megbeszélés díja

13.000 Forint óránként