Párkapcsolati mediáció

Párkapcsolati mediáció2022-01-06T20:45:56+01:00

A párkapc­so­lat, a házasság: mun­ka. Mind­két fél részéről figyel­met, törődést és tudatossá­got igényel, ezt azon­ban gyakran hajlam­osak vagyunk elfele­jteni a min­den­napi taposómalomban.

A Párkapc­so­lati mediá­ció cél­ja, hogy pár­tat­lan kívülál­lóként együtt ker­essük meg a választ a ben­netek felmerülő kérdésekre, legyenek azok bár­mi­lyen különösek, szokat­lanok is. Nevezhet­nénk párkapc­so­lati tanác­sadás­nak is – ám egysz­erre több és kevesebb a szó szoros értelmében vett tanácsadásnál.

A párkapc­so­lati tanác­sadás­sal szem­ben a Párkapc­so­lati mediá­ció során a ter­apeu­ta mediá­torként van jelen. Nem mon­dom meg nek­tek, hogy mit kel­lene csinál­no­tok vagy hogyan, csupán irányí­tom és keretek közé helyezem a ket­tőtök közöt­ti párbeszédet.

Egy pár­tat­lan kül­ső fél mindig tisztáb­ban lát­ja a feleket, lévén ő maga nem érin­tett – szük­ség esetén pedig közösen a csalá­di sorsleny­oma­tokat és az egyéni „cso­magokat” is fel­dol­goz­zuk közösen, melyek a gátját jelen­thetik a kapc­so­lat fejlődésének.

Így képzeld el a mediációt

Egy pár­tat­lan kül­ső fél mindig tisztáb­ban lát­ja a feleket, lévén ő maga nem érin­tett – szük­ség esetén pedig közösen a csalá­di sorsleny­oma­tokat és az egyéni „cso­magokat” is fel­dol­goz­zuk közösen, melyek a gátját jelen­thetik a kapc­so­lat fejlődésének.

  • az egymás irán­ti szeretet és annak megfogalmazása

  • megfelelő felek közöt­ti kom­mu­niká­ció kialakítása

  • a szex­u­al­itás­sal kapc­so­lat­ban felmerülő prob­lémák, kérdések

  • a női-fér­fi egyen­sú­ly, a felek szerepe a kapcsolatban

  • a csalá­drend­sz­er hatása a ket­tőtök kapcsolatára

A cél a közös válaszk­eresés, a kölc­sönös, nyílt kom­mu­niká­ció – ezál­tal egy olyan lendületet adva a kapc­so­la­to­tok­nak, ami a megfelelő mederbe terel­heti tovább az életeteket.

Mit kaptok a mediációtól?

  • Erősebb, ősz­in­tébb, nyi­tot­tabb kapcsolatot

  • Lete­hetitek a cso­mag­jaitokat és együtt kezd­het­tek „tisz­ta lapot”

  • Egyen­sú­lyt és har­móniát teremtünk köztetek, ami érin­ti a közvetlen család­tag­jaitokat, például a gyer­mekeket is