Párkapcsolati horgony a múltból

Párkapcsolati horgony a múltból2018-09-08T06:00:11+02:00

Min­denk­inek joga van a boldog párkapc­so­lathoz és az emberi létünk kitel­jesedése, az, hogy meg­tudjuk élni a szeretetet és a szerel­met, szeretetet adva és kapva.

Mégis elő­for­dul­hat nálad, hogy a párkapc­so­la­tod­ban, mindig azok a jegyek köszön­nek vissza:

  • Mindig olyan part­nert válasz­tasz, aki föléd kerekedik?

  • Olyan tár­sat válasz­tasz, akire nem tudsz fel­nézni, nem kap­sz szeretet, törödést, melegséget?

Az ele­jén jó min­den, de egy idő után ugyan az történik…újból és újból…ugyanazok a nehézségek, ugyan azok a rossz érzések… Valamiért ki sem alakul párkapc­so­la­tod, ha mégis, amikor kezd komolyra for­dul­ni, azon­nal menekülőre fogod.

Ha vég­leg eleged lett abból, hogy ezek az ismétlődések kihat­nak a min­den­nap­jaidra és megsz­eretnéd vál­toz­tat­ni a párkapc­so­la­tokról alko­tott képedet, akkor ezt a csütörtököt Neked találták ki.

Az előadás nem tömeg­cikk, szeretjük a kötetlen kellemes légkört és a csalá­dias hangu­la­tot. Emi­att a belépést kizárólag 20 fő részére tudunk biz­tosí­tani, így kérünk reg­isztrálj, hogy a helyed biz­tosít­va legyen.

A foglalkozás­ra érvényes a +1 szék +1 esé­ly programunk.

Amen­ny­iben jelen­leg munkanélküli stá­tuszban vagy, úgy díj­mente­sen szeretet­tel várunk a programon.

A +1 széket min­den alka­lom­mal reg­isztrált munkanélküli veheti igénybe. A +1 széket az info@ezust-hid.hu email címen igényel­heted, az első reg­isztráló számára tudjuk biztosítani.

Kérünk, add meg, hogy melyik nap jönnél.

A pro­gram­ra ter­mészete­sen vonatkozik az Ezüst-Híd Biza­lom Garancia.

Mi hiszünk a munkánkban és abban, hogy ezzel job­bá tesszük az élet­ed. Ha még is bizony­ta­lan vagy, hogy a pro­gram valóban előb­bre visz téged, amen­ny­iben a foglalkozás végén, úgy érzed, hogy nem adott hoz­zá az élet­ed­hez, úgy megköszön­jük, hogy eljöt­tél és bizal­mat szavaztál nekünk és egy baráti mosollyal az egész pro­gram díját 100%-ban vis­sza­térítjük neked.

Az elődás belépőára

4.500 forint