Női Kör

Női Kör2022-01-06T20:44:45+01:00

Gyer­mek. Anya. Feleség. Nővér. Húg. Nag­y­néni. Unoka.

Sza­kács. Takarítónő. Taxis. Mosónő. Ápoló. Varrónő.

Beosz­tott. Főnök. Ügyvezető. Cégtulajdonos.

Egyedülál­ló. Egye­di. Megismételhetetlen.

Nő.

A szereped te vagy, de nem csak a szereped vagy. A nőkre agga­tott címkék és elvárá­sok világában kön­nyű elveszíteni saját mag­a­dat. Ha nem megfelelő szűrőv­el szem­léled és hall­ga­tod a vilá­got, hamar kiderül, hogy rossz vagy. Rossz felesége a fér­jed­nek. Rossz gyer­meke a szülei­d­nek. Rossz any­ja a gyer­mekei­d­nek. Rossz főnöke a beosz­tot­taid­nak. Rossz vezető­je a céged­nek. Rosszak a pri­or­itá­said. Rossz az egyen­sú­ly az élet­ed­ben. Rossz vagy – mert nem felel­sz meg mindenkinek.

A Női kör egy igazi csajos alka­lom, amikor kimond­juk a tabukat, lev­etkőz­zük a címkéket, áta­lakítjuk az elvárá­sokat és egy csésze kávé, egy gőzöl­gő bögre tea mel­lett felfedez­zük a nőiség és nőiesség való­di jelentését.

Így képzeld el a Női kört!

Készülj fel egy igazi, tabudön­tögető, arcpirító, szóki­mondó beszél­getésre fér­fi­akról, kapc­so­la­tokról, szerepekről, játékossá­gról és ját­szmáról, szeretetről, szerepekről, helytál­lás­ról, az erő­dről és a gyengeségei­dről. A kom­mu­niká­cióról, annak jelen­tőségéről, a szavak erejéről.

A Női kör­ben egymás között vagyunk, egymástól és egymás­ról tan­ul­va ismered meg és ismered fel magadat.

Egy beszél­getés, ami megvál­toz­tathat­ja a nézőpon­to­dat, egy alka­lom, ahol felis­mered mag­a­d­ban azt a plusz, amitől több vagy és mindig több leszel, mint a szerepeid összessége.

Mit kapsz a Női körtől?

  • Néhány óra igazi csajos kör­ben kortól függetlenü

  • Egy helyet, ahol ninc­senek tabuk – kimond­ha­tod a gon­do­latai­dat és megosztha­tod a gondjaidat

  • Egy új „szemüveg­et” a világhoz, melyen át másképp látha­tod majd az embereket

  • Egy új szókés­zletet a kom­mu­niká­cióhoz, hogy másképp lás­sanak az emberek

  • Az okos nő eszköztárát

  • Megerősítést, biz­ton­sá­got, erőt

  • Önma­ga­dat

Kezdő női körre a részvétel díja alkalmanként

6.000 Forint
  • E‑mailes beje­len­tkezés szükséges.

Haladó női körre a részvétel díja alkalmanként

6.000 Forint
  • E‑mailes beje­len­tkezés szükséges.