Nagy Ilona Babi

Nagy Ilona Babi2022-08-03T13:39:56+02:00

Nagy Ilona (Babi) vagyok. Mag­am is voltam útk­ereső, nagy­on sok kérdés volt ben­nem, melyekre választ szerettem vol­na talál­ni. Ebből fakadóan meg tudom érteni a hoz­zám for­dulók félelmét az ismeretlen­től, a vál­tozástól. Életünk során gyakran kerülünk nehéz, megol­dathatat­lannak tünő helyzetekbe. Van, hogy sik­ere­sen vesszük az akadá­lyokat, de lehet, hogy azt érez­zük megrekedtünk, elf­o­gy­ott az erőnk, nincs kiút, nem tudjuk merre tovább.

Szá­mos lel­ki és testi betegség alakul ki ilyen állapot­ban. Tud­nunk kell, hogy éppen ezek a kri­tikus helyzetek a segítőink, melyek fel­hívják a figyel­met a vál­tozás­ra, a szemé­lyes fejlődésre és az új látás­mód kialakítására.

Egyedül nehéz felis­merni és kilábal­ni ezek­ből a helyzetek­ből, éppen ezért van szük­ségünk megfelelő képzettségű sza­kem­berre, aki támo­gat a felfedező úton, a megfelelő lépések megtételében.

Ha sza­kem­bert keres jó helyen jár. Szeretném megosz­tani min­dazt, amit sik­erült megérten­em és elsajátí­tanom a világ és az emberi kapc­so­la­tok, a tudatos fejlődés működéséről. Elérhető áron hatékony tanác­sadást kínálok magán­szemé­lyeknek, cégeknek. Tanác­sadás­sal és segítés­sel 18 éve foglalko­zom. A családál­lítás­sal 11 éve ismerkedtem meg, egy inten­zív két éves kurzus során, szemé­lye­sen Dr. Peter Orbán vezetett be a sza­k­ma rejtelmeibe.

4000 álta­lam vezetett állítás után öröm­mel tölt el, hogy munkám során a hoz­zám for­dulók­tól csak poz­itív vis­sza­jelzéseket kap­tam. Tanítványaim sik­erei az élet és sza­k­mai meg­méret­tetések területén olyan vis­sza­jelzés, aminél töb­bet nem is kíván­hatok. Teszem ezt annak reményében, hogy­ha megér­tik min­dezt akkor egy élhetőbb, kevés­bé önző és boldo­gabb világ kialakulását segíthetem.

Két fő tevékenyé­gi köröm: a családál­lítás és az önis­meret (egyéni és cso­por­tos foglalkozás). Bár­mi­lyen kérdés esetén ker­essen fel a kapc­so­lat menüpont alat­ti elérhetőségeimen. Azzal, hogy segít­séget keres és rátalált hon­lapom­ra már megtette az első lépést az öngon­do­skodás, szemé­lyes prob­lémái megoldása és lel­ki egyen­súlya vis­sza­sz­erzése felé vezető úton.