Meditációs tréning

Meditációs tréning2022-01-06T20:36:41+01:00

Min­den­napi dön­té­sei­det, min­den cse­lekedet­edet befolyá­sol­ja a tudata­lat­tid­ban létező szá­mos gátlás: az önbiza­lom hiánya, az élet­szem­lélet­ed, az értékítélet­ed, önbizal­mad, és min­daz, ami­lyen­nek mag­a­dat látod. A tudatos szint alatt rejtőző érzések, érzelmek, prob­lémák azon­ban ritkán mutatkoz­nak meg a min­den­napi élet­ben – meg­ne­hezítik azt, de nagy­on nehéz őket tet­ten érni.

A med­itá­ció segít­sége­dre lehet abban, hogy a fel­színre hozd, megértsd, és szük­ség esetén módosítsd ezeket a mély­ben rejlő érzéseket. A prob­lémák jelen­tős része nem egy adott élethe­lyzethez kapc­solódik, sokkal inkább több apróbb esemény­ből épül fel las­san, szinte észrevétlenül.

A med­itá­ció­nak köszön­hetően képes leszel fel­színre hozni, megérteni, elfo­gad­ni és fel­dol­go­zni bel­ső gát­jai­dat. Álta­la nem csak a jelened lesz egysz­erűbb, de a jövőben is kön­nyebben veszed majd azokat az élethe­lyzeteket, azokat az akadá­lyokat, amik a jelen­leg nehézséget okozhatnak.

Így képzeld el a tréninget

A med­itá­ciós trén­ing során a cél, hogy elér­jünk egy olyan nyu­gal­mi, relaxált állapo­tot, mely­ben képes leszel bel­ső képek for­májában meg­je­len­teni és felis­merni a prob­lémái­dat. A med­itá­ció elsődleges cél­ja, hogy meg­tan­uld a gon­do­latai­dat áram­lani, anélkül, hogy kapaszkod­nál beléjük, ler­a­gad­nál egy-egy gon­do­lat­nál. Ennek és a relaxált állapot­nak köszön­hetően fel­színre kerül­nek elfo­j­tott gon­do­la­tok, érzések is.

A trén­ing során mesékkel dol­go­zunk, melynek cél­ja, hogy képes legyél azono­sul­ni az egyes szere­plőkkel, meglát­va ben­nük a te élet­e­dre is jellemző kérdéseket, két­ségeket. Ezál­tal képes leszel felis­merni a negatív érzelmeket, gondolatokat.

Lehetőséged van átírni a mesét: megküzd­het­sz a negatív érzé­sei­det képviselő szere­plőv­el, vagy poz­itívra fordítha­tod ezt a kapc­so­la­tot, ami által új színezetet nyernek a tudata­lat­tid­ban rejlő érzések, érzelmek.

Ez a trén­ing össze­sen 12 alka­lom, alka­lmanként 2,5 óra. Ha nem vagy biz­tos benne, hogy ez tény­leg neked való, a 2. alka­lom végéig még dön­thet­sz úgy, hogy nem szeretnéd végigc­sinál­ni, addig nincs sem­mi­lyen kötelezettséged, ezért javaslom, hogy gyere el bátran és próbáld ki.

Mit kapsz a tréningtől?

  • Elfo­gadó hoz­záál­lá­sod megerősítése: nyi­tot­tab­bá vál­sz az élet nyúj­tot­ta lehetőségekkel szemben

  • Javít­ja az önis­meretedet, mag­a­biz­tosab­bá és éntudatosab­bá válhatsz

  • Segít a megfelelő értékrend felál­lításában és tudatosításában

  • Megvál­toz­tathat­ja az életszemléletedet