Impressum

/Impressum
Impressum2020-09-05T21:13:11+00:00

Adatkezelési tájékoz­tató

 

A szemé­lyes ada­tok kezeléséhez kapc­solódó általános tájékoz­tatás:

Hon­la­punk láto­gatói­nak, valamint reg­isztrált résztvevőink szemé­lyes adatait a hatá­lyos jogsz­abá­lyi előírá­sok­nak megfelelően kezeljük és a jelen tájékoz­tatóban foglal­takat magára nézve kötelezőnek tart­ja.

Szemé­lyes adat­nak tek­in­tendő min­den, az infor­má­ciós önren­delkezési jogról és az infor­má­ciósz­abad­sá­gról szóló 2011. évi CXII. törvény­ben meghatáro­zott ilyen jel­legű adat, mel­lyel egy szemé­ly azonosítható (így neve, lakcíme, tele­fon­szá­ma, e-mail címe stb).

Az ada­tok védelme során az adatkezelés jogsz­abá­lyi hát­tere pont­ban ismertetjük azokat a jogsz­abá­lyokat, ame­lyeket elsődlege­sen figyelem­be kell ven­ni az adatkezelés során.

Az adatvédel­mi nyi­latkozatunk kialakítás­nál az Euró­pai Bizottság és a Nemzeti Adatvédel­mi és Infor­má­ciósz­abad­ság Hatóság vonatkozó aján­lá­sait és állás­foglalá­sait is figyelem­be vet­tük.

A hon­lapok láto­gatói­nak, valamint reg­isztrált résztvevőnek szemé­lyes adatai a hatá­lyos jogsz­abá­lyi előírá­sok­nak megfelelően kezeljük. Csak olyan jel­legű és men­ny­iségű szemé­lyes ada­tot kezelünk, ame­ly az adatkezelésünk céljához feltétlenül szük­séges. A már nem szük­séges, vagy jogalap nélkül kezelt ada­tokat automatiku­san töröljük.

Az adatkezelő adatvédel­mi nyil­ván­tartási azonosítót kért és kapott a Nemzeti Adatvédel­mi és Infor­má­ciósz­abad­ság Hatóságtól. A nyil­ván­tartási szám a beje­len­tett adatkezelések azonosítására szol­gál.

Abban az eset­ben, ha Ön csupán ismerked­ni szeretne szol­gál­tatá­sainkkal, ren­dezvényeinkkel, inter­netes oldalunkkal, nem kell szemé­lyes adatait megad­nia.

A részvétel­hez szük­séges az elérhetőségek megadása, melynek során felvesszük az Ön/Önök leg­fontosabb adatait. Az ada­tok megadásá­val Ön tudomá­sul veszi, és elfo­gad­ja a jelen „Adatkezelési tájékoz­tatóban” meghatáro­zot­takat, ezért kér­jük, hogy a fent nevezett doku­men­tumokat illetve ezt a tájékoz­tatót egészében olvas­sa el, rés­zleteit gon­do­l­ja át.

Az adatkezelés idő­tar­ta­ma alatt Önnek bár­mikor joga van tájékoz­tatást kérni az adatkezelés­ről, továb­bá a jogérvényesítést tár­gyaló pont­ban leír­tak szerint egyéb jogokkal is élhet. Adatkezelés­sel kapc­so­latos nyi­latkoza­tot vagy tájékoz­tatás­ra vonatkozó kérdéseket, kérvényt kizárólag írás­ban közöl­het felénk elek­tron­ikus vagy postai úton, a lentebb megadott elérhetőségeinken.

A jelen tájékoz­tatóban foglal­tak betarthatósá­ga és az ered­ményes együttműködés érdekében kér­jük, hogy foko­zot­tan ügyel­jen szemé­lyes adatainak beje­len­tkezési azonosítói­nak, jel­szavainak védelmére, adatainak pon­tos (naprakész) megadására, ezál­tal is csökkentve a vis­sza­élések lehetőségét. Ön is, mint érin­tett, felelősséggel tar­tozik min­den olyan eseményért, mely szemé­lyes adatainak fel­használásá­val jön létre. Az érin­tet­tek szándékos vagy gon­dat­lan mag­a­tartásából szár­mazó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező szemé­lyes adat­tal való vis­sza­élés­sel kapc­so­lat­ban keletkezett károkért a jogi felelősséget kizár­juk.

A 14. életévét be nem töltött kisko­rú és az egyébként cse­lekvőképte­len nevében a törvényes képviselő adhat hoz­zájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kisko­rú, valamint az egyébként kor­lá­to­zot­tan cse­lekvőképes szemé­ly a törvényes képviselőjének bele­e­gyezésév­el vagy utóla­gos jóváhagyásá­val adhat hoz­zájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kisko­rú szemé­ly önál­lóan adhat hoz­zájárulást, jogny­i­latkoza­ta érvényességéhez törvényes képviselőjének bele­e­gyezése vagy utóla­gos jóváhagyása nem szük­séges az adatkezelést érin­tően.

Amen­ny­iben nem saját szemé­lyes adataikat adják meg, az adatkö­zlő köte­lessége az érin­tett hoz­zájárulásá­nak besz­erzése.

Az adatkezelő fen­ntart­ja magá­nak a jogot jelen tájékoz­tató megvál­toz­tatására a fel­használók, érin­tet­tek, jelen­tkezők weblap útján történő értesítése mel­lett.

 

 Az adatkezelő adatai:

Az adatkezelő neve: Ezüst-Híd Tan­o­da Kor­lá­tolt Felelősségű Tár­saság

Rövidített cégnév: Ezüst-Híd Kft.

A tár­saság székhe­lye: 1064 Budapest, Vörös­mar­ty u. 48.

A tár­saság cég­j­e­gyzék­szá­ma: Cg.01–09-1797725A

A tár­saság adószá­ma: 24738785–1-42

A tár­saság sta­tisztikai szá­ma: 24738785–8559-113–01

Nyil­ván­tartó cég­bíróság: Fővárosi Törvényszék Cég­bírósá­ga

A tár­saság elek­tron­ikus elérhetősége:  www.ezüst-hid.hu,   e-mail: info@ezust-hid.hu

A tár­saság tele­fonos elérhetősége: +36 209370176

Adatkezelési nyil­ván­tartási számok: -

Az adatkezelési tájékoz­tatói tel­jes szövege a www.ezüst-hid.hu oldalon olvasható folyam­atosan.

Az adatkezelő rend­sz­erei és más adat­megőrzési helyei a székhe­lyén talál­hatók meg.

 

Foga­lom­mag­yarázat:

Érin­tett: bárme­ly meghatáro­zott, szemé­lyes adat alapján azonosí­tott vagy — közvetlenül vagy közvetve — azonosítható ter­mészetes szemé­ly.

Adatkezelő: aki az érin­tett adatait kezeli, jelen eset­ben az Ezüst-Híd Kft.

Adatkezelés: az ada­ton végzett bárme­ly művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rend­sz­erezése, tárolása, megvál­toz­tatása, fel­használása, lekérdezése, továb­bítása, nyil­vánossá­gra hozata­la, össze­hang­olása vagy összekapc­solása, zárolása, tör­lése és megsem­misítése, valamint az adat továb­bi fel­használásá­nak megakadá­ly­ozása, fénykép-, hang- vagy képfelvé­tel készítése.

Előzetes hoz­zájárulás: Az érin­tett hoz­zájárulása az adatkezeléshez, ame­ly hoz­zájárulás­nak kötelező eleme az, hogy az érin­tett akarat­ny­il­vánítása, bele­e­gyezése megfelelő tájékoz­tatá­son ala­puljon. A hoz­zájárulás­nak önkén­tes­nek, határo­zot­tnak és megfelelő tájéko­zottsá­gon ala­puló­nak kell lennie.

Adat­továb­bítás: Az adat meghatáro­zott har­madik szemé­ly számára történő hoz­záférhetővé tétele.

Nyil­vánossá­gra hozatal: az adat bár­ki számára történő hoz­záférhetővé tétele.

Az Adatkezelési tájékoz­tatóban használt kife­jezéseket az Infotv. ren­delkezé­sei között meghatáro­zott fogal­mak szerint kell értelmezni.

 

 Az adatkezelés jogsz­abá­lyi hát­tere: 

Mag­yarország Alap­törvénye VI. fejezetének (2) és (3) pon­tjában foglal­tak, a szemé­lyes ada­tok védelméhez fűződő jogról;

Az infor­má­ciós önren­delkezési jogról és az infor­má­ciósz­abad­sá­gról szóló 2011. évi CXII. törvény, (a továb­bi­ak­ban Infotv.);

Az elek­tron­ikus infor­má­ciósz­abad­sá­gról 2005. évi XC. tv.;

Az elek­tron­ikus kereskedel­mi szol­gál­tatá­sok, valamint az infor­má­ciós tár­sadalom­mal össze­füg­gő szol­gál­tatá­sok egyes kérdé­seiről szóló 2001. évi CVIII. tv.;

Pol­gári Törvénykönyv, 2013. évi V. tv.

Továb­bá:

  1. évi CXIX. törvény -a kutatás és a közvetlen üzlet­sz­erzés célját szol­gáló név- és lakcí­mada­tok kezeléséről (Katv.);
  2. évi CVIII. törvény — az elek­tron­ikus kereskedel­mi szol­gál­tatá­sok, valamint az infor­má­ciós tár­sadalom­mal össze­füg­gő szol­gál­tatá­sok egyes kérdé­seiről (Eker. tv.);
  3. évi XLVIII. törvény — a gaz­dasá­gi rek­lámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól(Grt.).

 

Az adatkezelés jogalap­ja:

Az adatkezelés célját az itt meg­jelölt jogalapokra történő hivatkozá­sok határoz­zák meg:

Az érin­tett hoz­zájárulását adta szemé­lyes adatainak egy vagy több konkrét cél­ból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés olyan szerződés tel­jesítéséhez szük­séges, amely­ben az érin­tett egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érin­tett kérésére történő lépések megtételéhez szük­séges.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség tel­jesítéséhez szük­séges.

Az adatkezelés az érin­tett vagy egy másik ter­mészetes szemé­ly lét­fontosságú érdekeinek védelme miatt szük­séges.

Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruhá­zott közhatal­mi jogosítvány gyako­r­lásá­nak keretében végzett fela­dat végre­ha­jtásához szük­séges.

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy har­madik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szük­séges, kivéve, ha ezen érdekekkel szem­ben elsőbb­séget élveznek az érin­tett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabad­sá­gai, ame­lyek szemé­lyes ada­tok védelmét teszik szük­ségessé, különösen, ha az érin­tett gyer­mek.

Az adatkezelés során az ada­tok felvétele és kezelése egyes szol­gál­tatá­sok (pl. nyereményjáték, bizony­latkészítés, stb.) igény­bevétele esetén, jogsz­abá­ly­on (az adózási és számviteli kötelezettségeket szabá­ly­ozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken) ala­pul.

Egyéb esetek­ben az adatkezelés önkéntes hoz­zájárulá­son ala­pul Infotv 5. § (1) bekezdésére alapo­zot­tan, mi szerint szemé­lyes adat akkor kezel­hető, ha ahhoz az érin­tett hoz­zájárul. Ettől eltérés esetén az adatkezelés céljánál külön meghatározás­ra kerül az adatkezelés jogalapját meghatározó jogsz­abá­ly. (Pl.: tömegfelvé­tel esetén a pol­gári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése,) Az adatkezelésünk első­sor­ban tehát az érin­tett hoz­zájárulásán ala­pul.

 

Az adat­fel­dol­go­zók, kül­ső szol­gál­ta­tok, adat­továb­bítás:

Van­nak olyan kül­ső szol­gál­ta­tok, ame­lyekkel az adatkezelő nem áll szerződés­es jogvis­zony­ban, azon­ba tech­nikai okok miatt azok hoz­záférhet­nek a fel­használók bizonyos adatai­hoz, így pl. a hon­lapokon foly­ta­tott fel­használói aktiv­itás­ról ada­tokat gyűj­thet­nek, ame­lyek alka­lmasak lehet­nek a fel­használó azonosítására. Ilyen kül­ső szol­gál­tatók lehet­nek pl.: Face­book Ire­land LTD., Google LLC., Insta­gram LLC., Twit­ter Inter­na­tion­al Com­pa­ny Pin­ter­est, Europe Ltd., Pay­Pal Hold­ings Inc., Viber Media LLC, Vimeo, iNC., YouTube LLC. Ezek a kül­ső szol­gál­tatók a részükre továb­bí­tott szemé­lyes ada­tokat saját adatvédel­mi irányelveik szerint kell, hogy kezeljék, jelen szabá­lyzat értelmében nem minősül­nek adatkezelőnek.

A tájékoz­tatóban meghatáro­zott adat­fel­dol­go­zó részére történő adat­továb­bítás a felhasználó/érintett külön hoz­zájárulása nélkül végezhető. Az adat­fel­dol­go­zók az adatkezelőv­el kötött szerződés, és a kapott utasítá­sok szerint, kizárólag a kezelt ada­tok körében jogo­sul­tak eljárni. Az adat­fel­dol­go­zók a továb­bí­tott és általuk kezelt vagy fel­dol­go­zott ada­tokat a GDPR által előírt ren­delkezésekkel összhang­ban köte­le­sek rögzíteni, kezel­ni, fel­dol­go­zni. Az adat­fel­dol­go­zó továb­bi előzetes hoz­zájárulásá­val jogo­sult.

A szemé­lyes ada­tok har­madik fél­nek történő kiadása kizárólag hatósá­gi, bírósá­gi határozat, ren­delkezés alapján, vagy az érin­tett előzetes, kife­jezett hoz­zájárulása esetén lehet­séges. Kivételt képez ez alól, ha a jogsz­abá­ly ettől eltérően ren­delkezik.

 

Cook­ie-k használa­ta a hon­lapokon:

A hon­lapok használatá­val Ön hoz­zájárulását adja ahhoz, hogy cook­ie-kat használjunk, azt a hon­lap meg­ny­itásakor meg­je­lenő kis ablak­ban „Elfo­gadom” szöve­g­re kat­tint­va teheti meg, ame­ly dön­tését utólag meg is vál­toz­tathat­ja bár­mikor. Amen­ny­iben nem ért egyet cook­ie-k ilyen használatá­val, böngészőjét ennek megfelelően állít­sa be, vagy ne használ­ja a hon­lapokat. Ön a cook­ie-k alka­lmazásá­nak tiltásá­val tudomá­sul veszi, hogy a hon­lapok használa­ta nem biz­tos, hogy tel­jeskörű alka­lmazhatósá­got biz­tosít.

A cook­ie-k vagy „sütik” olyan fájlok vagy infor­má­ciók, (kis adatc­so­magok), ame­lyek a fel­használó számítógépén, okos tele­fonokon vagy táblagépeken stb. tárolód­nak, amikor meglá­to­gat­ja aa hon­lapokat. Egy cook­ie tar­tal­maz­za a hon­lap nevét, ahon­nan a cook­ie jött, hogy milyen hosszan marad az eszközén, és az értékét, ami általában egy véletlen­sz­erűen gen­erált egye­di szám.

 

Az adatkezelés cél­ja, kezelt ada­tok köre, az adatkezelés idő­tar­ta­ma:

- 1. Hír­levél küldés

Az adatkezelés cél­ja: Gaz­dasá­gi rek­lá­mot is tar­tal­mazó e-mail hír­levelek küldése az érdek­lődők részére, tájékoz­tatás az aktuális infor­má­ciókról, aján­la­tokról, hírekről, ren­dezvényekről.

A kezelt ada­tok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés idő­tar­ta­ma: az érin­tett hoz­zájárulásá­nak vis­sza­vonásig.

Az érin­tet­tek köre: Hír­levélre feli­ratkozó szemé­lyek.

 

- 2. Ezüst-Híd események során készült fényképek, mozgóképek (video)  fel­használása, köz­zététele:

Az adatkezelés jogalap­ja az érin­tett hoz­zájárulásán túl a pol­gári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése.

Az adatkezelés cél­ja: Gaz­dasá­gi, mar­ket­ing cél­ból, szük­séges adat­felvé­tel a játék szol­gál­tatás nép­sz­erűsítése érdekében. A Flú­gos Futam résztvevőiről állókép és mozgóké­pa­nyag ( video )  készül­het, amit közössé­gi oldalon (face­bookon), TV csatornákon, sajtómeg­je­lenés­ben, sajtó lev­élként pl. esemény meghívó, szórólapon, molinón, plaká­ton, weboldalon, roll up-on  tehát bár­minemű mar­ket­ing meg­je­lenítési eszközön meg­je­len­het. A videó youtube csatornáról   megosztható, illetve a külön­böző TV csatornák onnan vághat­nak be kísérő anyagot. Az érin­tett ada­tok továb­bíthatóak, nyil­vánossá­gra hozhatóak. Az érin­tett web meg­je­lenési lehetőségek: http://www.ezust-hid.hu/, https://www.facebook.com/ezusthid/

A kezelt ada­tok köre: a résztvevők kép­mása, mozgóképe (video), résztvevők cso­portképe, a játék szol­gál­tatás alatt használt jár­műveik fotói

Az adatkezelés idő­tar­ta­ma: az érin­tett hoz­zájárulásá­nak vis­sza­vonásig.

Az érin­tet­tek köre: Az Ezüst-Híd résztvevői, nézői, vendégei.

 

- 3.Ajándékkupon kiál­lítás és elfo­gadás

Az adatkezelés cél­ja: Gaz­dasá­gi, mar­ket­ing célú névre szóló, sorszá­mo­zott, ajándékkupon kiál­lítása és elfo­gadása.

A kezelt ada­tok köre: név

Az adatkezelés idő­tar­ta­ma: az érin­tett hoz­zájárulásá­nak vis­sza­vonásig.

Az érin­tet­tek köre: Az ajándékkupon névvel azonosí­tott tula­j­dono­sai

 

-  4. Családál­lítás képzésen résztvevők

Az adatkezelés cél­ja: Oklevél kiál­lítása

A kezelt ada­tok köre: név, lakcím, e-mail cím, tele­fon­szám, leg­ma­gasabb isko­lai végzettség

Az adatkezelés idő­tar­tam: az érin­tett hoz­zájárulásá­nak vis­sza­vonásig.

Az érin­tet­tek köre: Családál­lítás képzésen résztvevők

 

Az ada­tok megis­merésre jogo­sult szemé­lyek, szervezetek: 

A megadott ada­tokhoz az adatkezelő ügyvezető­je, mar­ket­ingért felelős munkavál­laló­ja fér hoz­zá, oly módon, hogy a megadott ada­tokat kezeli. Az adatkezelőv­el szerződés­es vis­zony­ban lévő szervezetek ( alvál­lalkozók ) munkatár­sai, kizárólag fényképekhez, mozgóképekhez ( video ) férnek hoz­zá miközben a készült fényképeket, mozgóképeket ( video )  fel­használják, köz­zéteszik gaz­dasá­gi, mar­ket­ing cél­ból. Ebben az eset­ben egyéb ada­tot az adatkezelő részükre nem ad át.

Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigaz­gatási hatóság, a NAIH, illető­leg jogsz­abá­ly fel­hatal­mazása alapján más szervek tájékoz­tatás adása, ada­tok közlése, átadása, illető­leg ira­tok ren­delkezésre boc­sátása végett megk­eresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő ebben az eset­ben a ren­delkezésre álló ada­tokat szig­orúan cél­hoz kötöt­ten a kérelmező részére átad­hat­ja.

 

Adat­biz­ton­sá­gi intézkedé­seink:

A rögzített felvételeket kezelő adat­bázisokhoz való hoz­záférést megfelelő jogo­sult­sá­gi szin­tek kialakításá­val véd­jük az illeték­te­len hoz­záféréstől, a megvál­toz­tatás, a tör­lés vagy szük­ség szerint a megsem­misülés ellen.

 

Az érin­tet­tet az adatkezelés­sel össze­füg­gés­ben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei:

Az érin­tet­tet az adatkezelés­sel kapc­so­lat­ban az aláb­bi jogok illetik meg:

Tájékoz­tatás: Az érin­tett írás­ban tájékoz­tatást kérhet a kezelt szemé­lyes adatainak köréről, a kezelés céljáról, az ada­tok for­rásáról, valamint az adatkezelés bárme­ly lényeges körülményéről.

Tiltakozás: Az érin­tett írás­ban tiltakozhat a szemé­lyes adatkezelés ellen, ha a szemé­lyes adat fel­használása vagy továb­bítása közvetlen üzlet­sz­erzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve valame­ly törvény­ben meghatáro­zott egyéb eset­ben.

Adat­mó­dosítás, helyes­bítés: Az érin­tett bár­mikor módosíthat­ja vagy kérelmezheti adatainak helyes­bítését. Adat­tör­lés: Az érin­tett – a kötelező adatkezelés kivételév­el kérelmezheti a szemé­lyes adatainak tör­lését. A mar­ket­ing célú megk­eresés küldéséhez adott hoz­zájárulás (pl. hír­levél ) bár­mikor kor­lá­tozás és indokolás nélkül, ingye­ne­sen vis­sza­von­ható. Ha az adatkezelést (pl. számviteli tv. szám­la ada­tok) törvény ren­delte el, az adatkezelő az érin­tett adatát nem töröl­heti, vis­zont a szemé­lyes ada­tot nem továb­bít­ja.

Amen­ny­iben az adatkezelés nem az érin­tett valós hoz­zájárulásán ala­pul, hanem az adatkezelést har­madik szemé­ly vis­sza éléssz­erűen kezdeményezte, az érin­tett kérheti a rá vonatkozó, róla köz­zétett szemé­lyes adat tör­lését, az adatkezelés­sel kapc­so­latos tájékoz­tatást, személya­zonosságá­nak és a szemé­lyes adat­tal fen­nál­ló kapc­so­latá­nak iga­zolása mel­lett. Az érin­tett szemé­lyes adatait az adatkezelő is töröl­heti, amen­ny­iben az adatkezelése jogel­lenes; az adatkezelés cél­ja megszűnt; vagy az ada­tok tárolásá­nak törvény­ben meghatáro­zott határide­je lejárt; azt a bíróság vagy a NAIH elren­delte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves; az adatkezelő szol­gál­tatás megszűnik, feltéve, hogy a tör­lést törvény nem zár­ja ki.

 

Továb­bá, tár­sasá­gunknak beje­len­tési kötelezettsége keletkezik az adatvédel­mi inci­densek, azaz szemé­lyes ada­tokkal kapc­so­latos jogsértések esetén. Az adatkezelő általi tudomássz­erzést követően hal­adék­ta­lan­ul, de legkésőbb 72 órán belül. Kivé­tel ez alól, ha a szemé­lyes ada­tok megsértése valószínűsí­thetően nem okoz nagy sérel­met az érin­tet­tek számára. A beje­len­tést ilyenkor a NAIH felé kell megten­ni. Az inci­dens­sel érin­tett szemé­lyeket csak akkor kell értesíteni, ha az adat­sértés szá­mukra valószínűsí­thetően nagy kock­áza­tot jelent. Ha az adat­fel­dol­go­zó észlel jogsértést, ő is köte­les ezt beje­len­teni, még­pedig az adatkezelő felé.

Az inci­dens nyil­ván­tartást vezetjük és jelen­tjük amen­ny­iben az szük­séges.

 

Az érin­tett az adatkezelő működésév­el, a szemé­lyes ada­tok kezelésév­el kapc­so­latos kérdé­seiv­el, észrevételeiv­el közvetlenül az adatkezelőhöz írás­ban for­dul­hat az aláb­bi elek­tron­ikus és pos­ta lev­él­cí­men info@ezust-hid.hu; 1064 Budapest, Vörös­mar­ty u. 48.

Az érin­tett kérelem­nek, a kérelem beérkezésétől számí­tott 30 napon belül teszünk eleget.

Amen­ny­iben az érin­tett a kapott tájékoz­tatás­sal nem ért egyet és álláspon­t­ja szerint az adatkezelő tevékenységév­el vagy mulasztásá­val jogsértést követett el, úgy vizs­gála­tot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédel­mi és Infor­má­ciósz­abad­ság Hatóságnál. A Hatóság vizs­gála­ta ingyenes.

 

Nemzeti Adatvédel­mi és Infor­má­ciósz­abad­ság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.  1125 Budapest, Szilá­gyi Erzsé­bet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391‑1400

Fax: 06 1/391‑1410

 

Az érin­tet­tnek továb­bá lehetősége van jogainak megsértése esetén Bírósághoz for­dul­ni.  Ebben az eset­ben az érin­tett dön­thet úgy, hogy a pert a lakóhe­lye vagy tartózkodási helye szer­in­ti Törvényszék előtt indít­ja meg. Az érin­tett továb­bi jogaira és a bírósá­gi eljárás menetére vonatkozó egyes szabá­lyokat az Infotv. tar­tal­maz­za.

 

Hatá­lyos: 2018. május 25.