Adatvédelmi nyilatkozat

//Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi nyilatkozat2020-09-03T20:43:01+02:00

Az adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő neve: Ezüst-Híd Tan­o­da Kor­lá­tolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Ezüst-Híd Kft.

A tár­saság székhe­lye: 1064 Budapest, Vörös­mar­ty u. 48.

A tár­saság cég­j­e­gyzék­szá­ma: Cg.01–09-1797725A

A tár­saság adószá­ma: 24738785–1‑42

A tár­saság sta­tisztikai szá­ma: 24738785–8559-113–01

Nyil­ván­tartó cég­bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A tár­saság elek­tron­ikus elérhetősége:  www.ezüst-hid.hu,   e‑mail: info@ezust-hid.hu

A tár­saság tele­fonos elérhetősége: +36 209370176

A kezelt adatok köre

Kezeld ada­tok körébe tar­tozó infor­má­ciók: név, e‑mail cím, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja és célja

A szemé­lyes ada­tok kezelésének cél­ja az Ezüst-Híd Kft. tevékenységéhez kapc­solódó direkt mar­ket­ing tevékenység foly­tatása, azaz rek­lámki­ad­ványok, hír­levelek, elek­tron­ikus for­mában (e‑mail) történő rend­sz­eres vagy idősza­konkén­ti megküldése a reg­isztrá­ció után.

Az adatkezelés időtartama

A szemé­lyes ada­tok direkt mar­ket­ing céljára való kezelése érin­tett általi visszavonásáig.

Az adatokhoz hozzáférők köre

Csak az Ezüst-Híd Kft. kezeli, har­madik fél­nek nem szol­gál­tat­ja ki.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Jogainak érvényesítéséhez kér­jük, a fent megadott adatkezelő elérhetőség valame­lyikét használja.

A tájékozódáshoz és hoz­záféréshez fűződő jog:

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy szemé­lyes adatait kezeljük‑e, és ebben az eset­ben jogában áll szemé­lyes adatai­hoz hozzáférni.

Adat­javítási és ‑tör­lési jog:

Ön jogo­sult az Önre vonatkozó pon­tat­lan szemé­lyes ada­tok kijavítását kérni, részünkről indoko­lat­lan késedelem nélkül, továb­bá jogo­sult hiányos szemé­lyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyi­latkozat nyújtásával.

Az adatkezelés korlátozása:

Ön jogo­sult – amen­ny­iben a törvény­ben előírt követelmények tel­jesül­nek – az adatkezelés kor­lá­tozását kérni.

Kifogás az adatkezelés ellen:

Önnek bár­mikor jogában áll az ada­tok általunk történő kezelése ellen kifogást emel­ni. Ezt követően nem fogjuk a szemé­lyes ada­tokat kezel­ni, hac­sak nem iga­zoljuk, hogy eleget teszünk a továb­bi adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szol­gál­tatását előíró jogi követelményeknek, ame­ly továb­bi adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabad­ságjo­gain, valamint jogi követelések támasztására, gyako­r­lására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt mar­ket­inggel szemben:

Ezen túl­menően Ön bár­mikor kifogást emel­het szemé­lyes adatainak direkt mar­ket­ing céljára történő kezelése ellen. Kér­jük, veg­ye figyelem­be, hogy szervezési okok­ból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folya­mat­ban lévő kam­pány körében történő fel­használása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:

Önnek jogában áll továb­bá bár­mikor kifogást emel­ni szemé­lyes adatainak kezelése ellen, amen­ny­iben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az eset­ben beszün­tetjük az Ön adatainak kezelését, hac­sak nem iga­zoljuk, hogy az adatkezelés­nek a jogi követelmények szerint min­ket kötelező jogos indo­ka van, ame­ly felülír­ja az Ön jogait.

Adathor­dozhatóság:

Ön jogo­sult az Ön által nekünk szol­gál­ta­tott ada­tokat struk­turált, általánosan használt és gép­pel olvasható for­má­tum­ban megkap­ni, vagy – ha az műsza­ki szem­pont­ból meg­valósítható – azt kérni, hogy ezen ada­tokat adjuk át valame­ly har­madik félnek.

Felü­gyelő hatóságnál történő panaszté­tel joga:

Ön jogo­sult panaszt ten­ni a felü­gyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésév­el a lakóhe­lye vagy álla­ma tek­in­tetében illetékes, illetve a min­ket érin­tően illetékes felü­gyeleti hatósághoz for­dul­hat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédel­mi és Infor­má­ciósz­abad­ság Hatóság
Cím: H‑1125 Budapest, Szilá­gyi Erzsé­bet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 ‑1400
Fax: +36 1 391 ‑1410

E‑mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

 

Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása

Az Ezüst-Híd Tan­o­da Kft. kife­jezetten fen­ntart­ja a jogát az álta­la üzemeltett weboldal, valamint a jelen Adatkezelé­sivédel­mi nyi­latkozat min­denko­ri tar­talmá­nak kor­lá­tozás, értesítés nélküli, egy­oldalú megvál­toz­tatására, továb­bá bárme­ly szol­gál­tatás megszűn­tésére, illetve felfüggesztésére.