Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő neve: Ezüst-Híd Tanoda Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév: Ezüst-Híd Kft.

A társaság székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 48.

A társaság cégjegyzékszáma: Cg.01-09-1797725A

A társaság adószáma: 24738785-1-42

A társaság statisztikai száma: 24738785-8559-113-01

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A társaság elektronikus elérhetősége:  www.ezüst-hid.hu,   e-mail: info@ezust-hid.hu

A társaság telefonos elérhetősége: +36 209370176

A kezelt adatok köre

Kezeld adatok körébe tartozó információk: név, e-mail cím, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja és célja

A személyes adatok kezelésének célja az Ezüst-Híd Kft. tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztráció után.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

Az adatokhoz hozzáférők köre

Csak az Ezüst-Híd Kft. kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, a fent megadott adatkezelő elérhetőség valamelyikét használja.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:

Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Adatjavítási és -törlési jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül, továbbá jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.

Az adatkezelés korlátozása:

Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

Kifogás az adatkezelés ellen:

Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben:

Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:

Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.

Adathordozhatóság:

Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:

Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

 

Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása

Az Ezüst-Híd Tanoda Kft. kifejezetten fenntartja a jogát az általa üzemeltett weboldal, valamint a jelen Adatkezelésivédelmi nyilatkozat mindenkori tartalmának korlátozás, értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatására, továbbá bármely szolgáltatás megszűntésére, illetve felfüggesztésére.