Gondolat tréning

Gondolat tréning2022-01-06T20:34:06+01:00

Fel tudod idézni, mi volt az utol­só olyan cse­lekedet­ed, amit azért tet­tél, hogy megfelelj az elvárásoknak?

Veled is elő­for­dult már, hogy:

  • fel­vetted azt a kényel­metlen nadrá­got, mert az divat vagy éppen státuszszimbólum?

  • lec­serélt­ed a tökélete­sen működő mobil­tele­font, mert 1–1,5 éve meg van és „kiöregedett”?

  • belép­tél egy kapc­so­lat­ba, mert ezt vár­ta tőled a család, a bará­tok a tár­sadalom, pedig szívesebben maradtál vol­na egyedül?

  • nem mond­tad el a véleményedet, mert ellen­tétes lett vol­na a cso­port véleményév­el és féltél, hogy elítélnek?

  • azt hazud­tad, hogy jól vagy, mert elvárás volt, hogy „jól kell lenned”, nem szomorkod­hat­sz, nem gyás­zol­hat­sz tovább?

Gon­do­lj bele ősz­in­tén – mikor tet­tél vagy nem tet­tél, mondtál vagy épp nem mondtál valamit csak azért, mert az „volt a helyes”, azt vár­ta tőled a környezeted? Ugye nem is volt olyan régen?

Gyer­mekko­runk­tól kezdve tan­uljuk a tár­sadal­mi szabá­lyokat, amik sokkal többek néhány illem­tani leck­énél: pon­tosan megsz­ab­ják azt hogy mikor, mit és hogyan kell gon­do­ln­od, érezned, tenned. Nem azért mert úgy illik, hanem mert ezt vár­ják el.

Így képzeld el a tréninget

A nevelés és a tár­sadal­mi nyomás hatására fel­vett gon­do­lati minták sok­szor olyan mélyen berögzül­nek és beépül­nek a gon­do­latmenetünkbe, hogy már-már lehetetlen őket elkülöníteni a saját gondolatainktól.

A Gon­do­lat trén­ing lényege, hogy segít rend­sz­erezni és a helyén kezel­ni a gon­do­latai­dat – fel­sz­abadít az elvárá­sok alól és lehetővé teszi, hogy a saját gon­do­latai­dat, érzé­sei­det, cse­lekede­tei­det úgy éld meg, ahogyan szeretnéd – szabadon.

Én leszek a kísérőd, miközben a trén­ing során te szabadí­tod fel saját mag­a­dat, hogy megis­merj egy olyan képzeletvilá­got, amit sokkal szí­ne­sebb, mint amit addig vala­ha tapasz­taltál. Képessé vál­sz a gon­do­lataid rend­sz­erezésére és a saját akara­tod valamint a kül­ső elvárás­ból fakadó „meg­mondóhang­ok” elkülönítésére.

Ez a TE egyszemé­lyes kalan­dod – melynek során a gon­do­lataid megszelídül­nek, a segítőid­dé válnak.

Mit kapsz a tréningtől?

  • Újra te ural­ha­tod a képzelet­ed és a gon­do­latai­dat – határtalanul

  • A  kül­ső elvárá­sok negatív hang­jait lev­áltják a poz­itív, támo­gató gondolatok

  • Önma­gad megis­merése által megis­mer­heted az élet­ed vidámabb oldalát

  • Leépít­ed a megfelelési kénysz­ert és a szeretet­füg­gőséget, ami eddig irányí­tot­ta az életed