Életstratégiai állítások

Életstratégiai állítások2022-01-06T20:28:08+01:00

Konkrét élethe­lyzetben nem jut­sz dűlőre? Az élet­ed egy adott területén, vagy egy jól behatárol­ható kérdés­ben van szük­séged segítségre?

Ha nem tudsz dön­teni, ha fél­sz, hogy rossz utat válasz­tasz, vagy kife­jezetten azt kíván­od, bárc­sak vala­ki más hoz­na dön­tést az élet­e­dről, a tem­atikus élet­straté­giai állítá­sok segí­thet­nek. Nem hozunk dön­tést helyet­ted, csupán segítünk meg­talál­ni az egyen­sú­lyt, tisztán lát­ni a dön­té­seid következményeit – így tudatosan hozhat­sz önál­ló döntést!

Az aláb­bi­ak­ban fel­sorol­unk néhány tipikus példát ezekre az élet­straté­giai állítá­sokra, de szívesen foglalkozunk egye­di kérésekkel, így ha a saját prob­lémá­dra nem talál­sz az aláb­bi listában stratégiát, vedd fel velünk a kapcsolatot.

  • Sik­er állítás: a sik­er pejo­ratív értelmezése, azaz annak a törtetés­sel, mások mel­lőzésév­el való azonosítása sokak­ban bel­ső gátat képez, ami a sik­er­essé válás útjá­ba áll­hat. A saját hoz­záál­lá­sod finomhang­olásá­val kön­nyedén a sik­er útjára léphetsz.

  • Dön­téshozatal állítás: amikor nehéz dön­tés előtt áll­sz, sok­szor a rokonok, bará­tok sem szívesen adnak tanác­sot. Nem helyet­ted hozunk dön­tést, csupán segítünk feltérképezni, melyik dön­tés­nek milyen kimenetele lehet.

  • Párkapc­so­lati állítás: rosszul működik a párkapc­so­la­tod, vagy egysz­erűen csak úgy érzed, egy ide­je nem fejlődtök együtt? Eset­leg újra ugyana­zok­ba a zsákutcák­ba fut­sz, és végte­lenül magányos­nak érzed mag­ad? Vedd kezedbe a boldogsá­go­dat és alapozd meg a sik­eres párkapc­so­la­tod párkapc­so­lati állítással.

  • Iker állítás: a kutatá­sok szerint az, hogy a fogan­tatáskor több magzat indul fejlődés­nek, azon­ban a fejlődés korai sza­kaszában nyomta­lan­ul fel­szívód­nak és végül csak egy születik meg, kife­jezetten gyako­ri jelen­ség. A tudata­lat­tiban azon­ban jelen lehet az emlékkép, hogy nem egyedül indultál el a világ­ba – az iker állítás az ebből eredő blokkok feloldásában segít.

  • Lezárás: egy szeretted halálát, egy szá­mod­ra fontos ember elvesztését, legyen az halál vagy sza­kítás miatt, mindig meg kell gyás­zoln­od. Ez a gyász­mun­ka azon­ban nem mehet az élet­ed, a min­den­nap­jaid rovására. Az elengedés, a szeretet­teli emlékezés, a lezárás nem egyen­lő a fele­jtés­sel. Ezzel a speciális állítás­sal segítünk meg­talál­ni az elveszettek helyét a szíved­ben, hogy kiegyen­sú­ly­ozot­tan és szeretet­ben emlékezve rájuk élh­esd tovább az életedet.

Az életstratégiai állítás összege

25.000 Forint