Egyéni állítás

Egyéni állítás2022-01-11T13:48:58+01:00

Érezt­ed már úgy, hogy vala­mi nem kerek? Ha vis­sza-vis­sza­tér az érzés, hogy hiányzik vala­mi, vala­mi meg­foghatat­lan, de mégis közpon­ti dolog a min­den­nap­jaid­ból; ha rend­sz­ere­sen átfut a feje­den a gon­do­lat, hogy rossz úton jársz – itt az ide­je kiderítened, hogy így van‑e! A szemed éde­sanyádé, az állad apukádé, ugyani­lyen térd­kalác­sa pedig csak a déd­nagyanyád­nak volt…  A fel­menőidtől azon­ban nem csak a testalk­a­to­dat és a hajla­mai­d­at örökölted.

Az úgy­n­evezett csalá­di lélek gen­erá­ciókon áthi­dal­va hor­doz­za magában egy-egy rossz dön­tés okoz­ta sérülés „utórengé­seit”.

Neked ajánljuk az egyéni állítást, ha:

  • úgy érzed, nagy­on zárkó­zott vagy és kettes­ben job­ban fel tudsz oldód­ni, nagy­obb biz­ton­ság­ban éreznéd magad

  • olyan egyéni prob­lémád van, mint a kar­ri­erválasztás vagy a munka­he­lyi gondok

  • kamaszko­ri vagy kamaszko­r­ból eredő gon­do­kkal küzdesz

  • önértékelési prob­lémáid vannak

  • gyász vagy más krízishe­lyzet megoldásához kere­sel segítséget

Így képzeld el az egyéni családállítást:

  • csak ket­ten leszünk jelen, csalá­dod tag­jait pedig kis bábuk képvise­lik és jelképezik majd

  • elő­for­dul­hat, hogy egy-egy helyzetben neked kell fel­venned a képviselő szerepét

  • a csalá­dod pozí­cionálása, valamint a csalá­di történeteid segít­ségév­el meg­találjuk a sérült pontot

  • a folya­mat során elin­dul­nak benned érzések, melyek segítenek a prob­lé­ma definiálásában

  • a közösen meghatáro­zott prob­lémán együtt dol­go­zunk tovább

A folya­mat lényege, hogy együtt meg­találjuk és felold­juk azokat a blokkokat, amik miatt az élet­ed egyes területein megrekedtél, vagy egysz­erűen csak nem úgy tel­jesítesz, ahogyan szeretnél.

A családállítás után

A folya­mat lényege, hogy együtt meg­találjuk és felold­juk azokat a blokkokat, amik miatt az élet­ed egyes területein megrekedtél, vagy egysz­erűen csak nem úgy tel­jesítesz, ahogyan szeretnél.

A családál­lítás nem cso­dasz­er, nem fogsz más­nap reggel új emberként ébred­ni. Ahogyan a téged érő hatá­sok is évek, évtizedek óta nyomják rá bélyegüket az élet­e­dre, ezek feloldása sem egyetlen pil­lanat, sokkal inkább egy folya­mat. Az állítás pil­lanatában elin­dul ez a folya­mat, de hogy miko­r­ra érik be, az tel­jes mérték­ben egyén- és prob­lé­mafüg­gő. – ez lehet néhány nap, de akár néhány hónap is.

A családál­lítás az első lépés az úton, ame­ly egy éle­tre szól.

Az egyéni állítást megelőzi egy konzultá­ció, ezt követően van lehetőséged állítást kérni. A foglalkozá­sok tisztelet­dí­ja meg­talál­ható árlistánkban.