Csoportos családállítás

Csoportos családállítás2022-01-11T13:55:49+01:00

A nehézségek és prob­lémák az élet részét képezik – mégis olykor kön­nyen úgy érezheted, hogy egyedül nem tudsz már velük meg­birkózni. Ezekkel a prob­lémákkal, lel­ki gátakkal, a csalá­di lélek­ben rejlő mintáza­tokkal, sérülésekkel az a legfőbb baj, hogy nem kézzelfoghatóak, így nehéz őket konkretizál­ni, vizualizálni.

A cso­por­tos családál­lítás során a cél, hogy egy kom­plex helyzetet vizual­izál­va, a tér­ben elhe­lyezve érheted el az első lépést: a felis­merés élményét. Ha haj­landó vagy dol­go­zni mag­a­don, ha kipróbál­nád milyen érzés részt ven­ni egy családál­lítá­son vagy éppen neked van szük­séged a kezdő lökésre, a cso­por­tos családál­lítás­ban két módon vehet­sz részt.

Segítőként te csak az állító egyik képviselő­jeként nyúj­tasz segít­séget – ez azon­ban sok­szor önmagában is alka­lmas arra, hogy közelebb vigyen saját prob­lémáid­hoz. Állítóként a te prob­lémá­don dol­go­zik az aznap össz­e­gyűlt cso­port vagy annak egy része.

Így képzeld el a csoportos családállítást:

  • az adott időpont­ban össz­e­gyűlt, egymás számára ismeretlen emberek együtt dol­go­z­nak a családállításon

  • az állítást kérő prob­lémá­ja felfedéséhez kijelöl képviselőket és elhe­lyezi őket a térben

  • lehetőség van arra, hogy az állítást kérő a konkrét prob­lémát titok­ban tart­sa, ha nem szeretné azt megosz­tani a csoporttal

  • a képviselők reflek­tál­nak, szük­ség esetén a ter­apeu­ta vál­toz­tat a felál­lí­tott kép tér­be­li dimen­z­ióin, ezzel segítve az egyek kötések vál­tozását, blokkok feloldását

A családál­lítás maga egy alka­lom ugyan, de egy olyan folyam­a­tot indít el, ami hosszú távon válasz a fel­tett kérdé­seid, megoldás a prob­lémáid és végül vál­tozáshoz vezet az élet­ed fontos területein.

A családállítás után

Akár segítőként, akár állítóként veszel részt a cso­por­tos családál­lítás­ban, java­soljuk, hogy ne beszélj annak rés­zleteiről legalább az első pár hét­ben. Ennek oka az, hogy a családál­lítás tapasz­ta­latainak, az átél­teknek üleped­nie kell benned, fel kell dol­go­zn­od és be kell épül­nie az élet­edbe az új látás­mód­nak. A tényleges hatást van, aki napokon belül érzéke­li, mások­nak hónapok­ba telik – ha azon­ban túl hamar megosz­tod a tapasz­ta­latai­dat másokkal, akkor a kül­ső vélemények, nézőpon­tok rom­bol­hatják a családál­lítás hatásmechanizmusát.

Az egyéni állítást megelőzi egy konzultá­ció, ezt követően van lehetőséged állítást kérni. A foglalkozá­sok tisztelet­dí­ja meg­talál­ható árlistánkban.