Családállító képzés 2018 NYÍLT NAP

Családállító képzés 20192019-07-01T23:32:21+02:00

Szeretsz emberekkel foglalkozni?
Öröm­mel fejleszt­ed önmagad?
Érdekel a Lélek és a csalá­drend­sz­er működése?
Szeretnél segíteni másoknak?
Új hivatást tanulnál?
Szeretnéd elérni az önis­meret leg­ma­gasabb fokát?

Gyere el NYÍLT NAPUNKRA, ahol bemu­tatjuk miből áll kom­plex Családál­lítói képzésünk!

Képzésünkön nem csak új hivatást kap­sz, hanem sik­ereket is!
Mag­a­s­fokú önis­mereti munkád során sik­ere­sebb leszel a kapc­so­la­tok területén, megért­ed az emberei működések mögöt­ti moz­gatórugókat, átlá­tod és olva­sod a rend­sz­er­tani össze­füg­géseket és a szeretet rendjeit!

Képzésünk részét képezi a bel­ső gyer­mek tan­folyam és a születés állítás is, mert azt valljuk, hogy ezen alapokkal mag­a­biz­tosabb, tapasz­taltabb és felkészül­tebb leszel a segítői pályán.

A képzésről röviden

“Nagy törekvésem, hogy a nálam végzett családál­lítók, tény­leg azzal foglalkoz­zanak, amire a családál­lítás híva­tott, ért­sék és olvassák a rend­sz­er­tani össze­füg­géseket és a szeretet rendjeit. 
Mag­a­biz­tosan tudják, ismer­jék és lássák át a rend­sz­erek közöt­ti átíveléseket, és találják meg azt a pon­tot ahol szeretethi­dat húzhat­nak az eltérések, fáj­dal­mak, kita­gadá­sok, elvesztések, meghal­tak között. Ha ezt tudják és értik, akkor biz­tos sik­ereket érnek el segítői pályájukon.”

Nagy Ilona Babi, a képzés vezető­je és oktatója

Felvételi beszél­getés időpon­t­ja: 2018. szeptem­ber 21.
Isko­la idő­tar­ta­ma: 2 év
Gyako­risá­ga: 2–3 havon­ta egy hétvége( 2 nap) + min­den szerdán ked­vezményes részvételi lehetőség segítőként az Ezüst-híd által szervezett családállításokon
Első hétvége: 2018. Szeptem­ber 29–30.
Kötelező gyako­r­lat: 2 családál­lítói nyári tábor­ban való részvé­tel ( a 2. tábor­ban már felü­gyelet mel­lett, állítá­sok vezetésére van módod)

A képzés jelen­leg OKJ‑s sza­k­mát nem ad, de bárme­ly ter­mészetgyó­gyásza­ti, pszi­choló­giai, szo­ciális, lel­ki segítő, gyó­gyító foglalkozáshoz hasznos ismeretet ad. Vál­lalkozói engedél­lyel “Máshová nem sorolt egyéb szemé­lyi szol­gál­tatás” 9609 tevékenysé­gi köre alatt használ­ható a végzettség!