Családállítás képzés

Családállítás képzés2020-10-11T13:54:52+02:00

A képzés résztvevői ismer­jék meg a család és szervezet állítás általános és speci­fikus összefüggéseit.

Szívesen nyit­sz az emberek felé, öröm­mel dol­go­zol mag­a­don, szeretsz emberekkel foglalkozni és szívesen tan­ul­nál vala­mi újat, amit a gyako­r­lat­ban is kam­a­toz­tathat­sz? Az Ezüst-Híd Családál­lítás Képzése egy olyan kétéves kaland, aminek a jelen­tős része az önma­gad­dal való kapc­so­lat építésére koncentrál.

Ha úgy érzed, képes és haj­landó vagy szem­benézni önma­gad­dal, hogy ezzel később másokon segíts, ha elég empatikus vagy és ösztönösen jól bán­sz az emberekkel, ez a képzés neked szól.

A tan­folyam végére nem csak ismerni fogod a rend­sz­erál­lítá­sok rés­zletes mód­sz­er­tanát, de képes leszel te mag­ad is család- vagy szervezetál­lítá­sok lev­ezetésére. De szeretném, ha tudnád, mielőtt jelen­tkezel: ez nem csak egy egysz­er tan­folyam, itt nem elég beb­i­flázni a tananyagot, hogy sik­eres legyél.

A Családál­lítás képzés folyam­atos önis­mereti munkát feltételez és igényel: tudatosan kell fejlőd­nöd és előre lép­ned ahhoz, hogy ne csak letudd a tan­folyamot, de te mag­ad is sik­eres állításvezetővé válhass.

Családfelállítás moduljai:

Hellinger törvényei: A rend

 • A hely törvénye

 • Az odatar­tozás joga

 • Egyen­sú­ly törvénye

A szeretet rendje

 • Ki tar­tozik a rendszerhez?

 • Hier­ar­chia

 • Adni és kap­ni, az egyensúly

 • Kik voltak előbb?

 •  A szeretet rend­je a szülők és gyer­mekek között

 • A szeretet rend­je fér­fi-női kapcsolatokban

Szeretet kötés, (meg)oldás

 • Érzelmek külön­böző fajtái

 • Átté­tel és vis­zont áttétel

 • Megsza­kí­tott közeledés

Személy és személy feletti (klán) — lelkiismeret

 • Bűn és bűnhődés

 • Átvé­tel, áldozat és tettes

Mindent tudó mező

 • Fenom­e­noló­giai magatartás

 • A lélek mozgásai

 • Párkapc­so­la­tok, párkapc­so­lati vagyon

 • Magza­tel­ha­jtás

 • Szex­uális visszaélés

Traumák

 • Elválás és annak feldolgozása

 • Születési traumák

 • Örök­be­fo­gadás

 • Betegség/halálos betegség elfogadása

 • Háborús események

 • Nemi erőszak

Hovatartozás

 • Haza és anyanyelv

Archetípusok

 • Sors, halál, nőiesség, szexualitás

Születésállítás

 • Magza­ti kor szakaszai

 • Születés alatt szerzett traumák

 • Inte­grá­ció a létbe

Konfliktuskezelés

Család és rendszerállítási gyakorlatok

Rendszerfelállítás

 • Szervezett tanác­sadás cégek részére

 • A rend­sz­erál­lítás működése

 • A mód­sz­er előnyei

 • A rend­sz­er felál­lítás hatásai

A tanfolyam lezárása

A tan­folyam a második év végén egy vizs­gá­val zárul, melynek feltétele a sza­k­mai gyako­r­lat tel­jesítése és a sza­k­dol­go­zat leadása.

A Családál­lító Trén­er képzettségnek Mag­yarorszá­gon nincs OKJ szin­tű akkred­itá­ció­ja, a képzés elvégzését az Ezüst-Híd Kft által kiál­lí­tott Oklevél igazolja.

A fel­nőt­tképzési engedé­ly szám: B/2020/003411.

Neked ajánljuk a képzést, ha:

 • ren­delkezel legalább érettségivel

 • készen áll­sz az önis­mereti munkára, akkor is, ha ez fáj­dal­mas lehet

 • érdek­lődés­sel olva­sol lélekelemzés­sel foglalkozó szakirodalmat

 • felelősséget érzel önma­gad, a csalá­dod, a tágabb rend­sz­ered egészsége iránt

 • ha vál­lalod, hogy a képzettséged­nek megfelelő kereteket szig­orúan betart­va elősegít­ed mások továb­blépését, azon­ban mindig “csak annyi­ra avatko­zol be, amen­nyire az élet áram­lása azt megköveteli” (Bert Hellinger)

 • elfo­gadod, és tiszteled, hogy akik előt­ted jár­nak, jár­nak egy utat ami a sajátjuk, és te is készen áll­sz megk­eres­ni a saját utadat

Az isko­la csak meg­mu­tat­ja a kaput és az utat, de mag­a­d­nak kell belép­ned és járn­od rajta.

A képzés díja modulonként

55.000 Forint
 • Külön vizs­gadíj nincs

Gyakorlatokon való részvételre minden szerdán van lehetőség, alkalmanként

1.000 Forint
 • jelképes díj ellenében.