A családállításról általában

Családállítás ismertető2018-09-17T22:30:52+02:00

Úgy érzed megrekedtél az élet­ben? Újra és újra ugyana­zokat a hibákat követ­ed el? Nem tudsz szabadul­ni a negatív gon­do­la­tok­tól? Csalá­di kapc­so­lataid, eset­leg meglévő vagy már elmúlt párkapc­so­lataid húz­nak vis­sza? Hiá­ba törek­szel a sik­erre, valamiért mindig kudar­cot val­lasz? A félelmeid megakadá­ly­oz­zák, hogy megtedd a következő lépést?

A családál­lítást neked ajánljuk, ha:

 • bárme­lyik fen­ti kérdésre igen­nel válaszoltál

 • úgy érzed, vál­tozás­ra van szük­séged, de nem tudod, mit tehetnél

 • indoko­lat­lan félelmeid van­nak

 • javí­tani szeretnél csalá­di vagy baráti kapcsolataidon

 • men­tális vagy fizikai egészségü­gyi prob­lémákkal küzdesz

Hazánkban családál­lítás és család­felál­lítás néven vált ismert­té a Hellinger terápia, mely nevét Dr. Bert Hellinger pszi­choló­gus­ról kap­ta. A családál­lítás­nak szá­mos alfa­ja létezik, azon­ban a leg­fontosabb cél min­d­e­gyik esetében az, hogy a Hellinger-féle rend­sz­ert­erápia segít­ségév­el felold­juk és fel­dol­goz­zuk a gen­erá­ciókon átívelő negatív hatá­sokat, melyek meghatározó hatás­sal lehet­nek a család vagy egyes család­tagok életére.

A rend­sz­er érdekessége, hogy bár Hellinger alapvetően csalá­dokra, a csalá­di lélekre alapoz­va építette ki a terápiás mód­sz­ert, rend­sz­erál­lítás for­májában bár­mi­lyen több­sz­ere­plős közeg­ben, cso­port­ban kiválóan alka­lmazható vál­lalkozá­sok­tól lakóközösségeken át akár olyan ad hoc cso­por­tokig, mint egy bale­set érintettjei.

Az állítás törvényei

A családál­lítás lényege, hogy az állítást kérő a cso­port és a ter­apeu­ta segít­ségév­el felál­lít­ja a csalá­drend­sz­ert, így képet kaphat annak aktuális állapotáról. Az így vázolt úgy­n­evezett mor­fo­genetikus mező segít az állító­nak, hogy tudatosít­sa, hol sérült a mező rend­je. Ezt követően a ter­apeu­ta sza­k­mai irányításá­val megkezdődik a mező átpozí­cionálása, ezzel nem csak felis­mer­heted, de fel is old­ha­tod a kötéseket és blokkokat az életedben.

A csalá­drend­szer­ben három alap­törvény uralkodik, ezek tudatos vagy tudat­ta­lan megszegése vezet a mező sérüléséhez, ami az életünk bárme­ly területén okozhat prob­lémákat, nehézségeket, kapc­so­lati töréseket. A három törvény:

 • 1.   Az odatar­tozás joga

 • 2.   A hely törvénye

 • 3.   Az adok-kapok egyensúlya

Ha szeretnél a családál­lítás törvényeiről rés­zlete­sebben olvas­ni, kat­tints ide.

Útmu­tatóként összeál­lí­tot­tunk neked egy rövid listát a tel­jesség igénye nélkül – az aláb­bi esetek­ben már meg­ta­pasz­tal­tuk, hogy a családál­lítás hatékonyan a segít­sége­dre lehet.

Párkapcsolati problémák

 • ha nem tudsz hosszú távú párkapc­so­la­tot létesíteni

 • ha a jelen­le­gi kapc­so­la­tod­ban folyam­atos prob­lémák van­nak vagy indoko­lat­lan dühöt érzel a párod felé

 • ha nehézséget okoz, hogy párt találj

 • ha nem találod a saját szere­pedet, önma­ga­dat, a helyedet a kapcsolataidban

 • ha egy hossz­abb kapc­so­lat után nem sik­erül újrakezdeni

 • ha mindig csak a „második” leszel a kapcsolataidban

 • ha min­den párod­dal ugyanazt a hibát követ­ed el újra és újra

Családi kapcsolatok

 • kapc­so­la­tok javítása gyer­mekkel, szülőv­el, nagyszülőv­el, testvérrel

 • gyász, elhun­yt hoz­zá­tar­tozók búcsúztatása

 • vetélés és abor­tusz fel­dol­go­zása, elfogadása

 • mozaikc­salá­dok har­móniájá­nak megteremtése

 • szervi okkal nem mag­yarázható gyer­mekáldás hiánya

 • örök­be­fo­gadás

 • gyer­mekek prob­lémái: figyelemzavar, hiper­ak­tiv­itás, tan­ulási prob­lémák, függőségek

Betegségek

A szervi prob­lémák esetén az orvosi ellátást nem helyettesíti!

 • súlyprob­lémák, testképzavar

 • füg­gőségek, káros szenvedé­lyekről való leszokás

 • depressz­ió, pánikro­hamok, allergia

 • rákos meg­betegedések

 • öngy­ilkossá­gi gon­do­la­tok, eset­leg öngy­ilkossá­gi kísérlet

Érzelmi instabilitás, érzelmi problémák

Ha a saját prob­lémád­dal nem találkoztál a fen­ti listában, vagy bizony­ta­lan vagy, hogy tudunk‑e neked segíteni, ker­ess biza­lom­mal elérhetőségeinken.

 • boldog­ta­lan­ság, bizonytalanság

 • sik­erte­len­ség, tartós szomorúság

 • ha nem tudsz azono­sul­ni az érzelmeiddel

 • nem találod a helyedet az élet­ben, legyen szó csalá­dról vagy karrierről