Blog

/Blog
Blog2018-08-31T02:03:22+02:00

Az alkoholista szülő viselkedésének hatásai a gyermeke

Nagy­on sok család­ban jelen van az alko­hol, az alko­holiz­mus. Ezt általában tagad­ják, mert nem bír­nak szem­be nézni a tén­nyel, vagy, mert szé­gyel­lik a külvilá­gról. Sok gyerek kényte­len egy alko­holista részeges szülő mel­lett fel­nőni. Az ilyen szülő éle­tre szóló sebeket ejt a gyer­mekén, és nem kell ahhoz […]

By |decem­ber 12th, 2020|Cat­e­gories: Család, Gyer­mek, Önis­meret, Szülő|0 Com­ments

Igaz vagy hiú ábránd?

Olykor több alka­lom­mal is olyan élet­sza­kas­zok esünk át, amikor lehet, hogy nincs mel­let­tünk társ.   Lehet, hogy azon “egysz­erű” ok miatt, mert még gyás­zoljuk egy nem­rég, olykor réges-rég lezárt kapc­so­latunkat. Lehet még mindig várunk valakire, aki hosszú ide­je meghalt, vagy éppen egy ilyen embert helyettesítünk. […]

By |novem­ber 11th, 2020|Cat­e­gories: Uncat­e­go­rized|0 Com­ments

Arc nélkül

Ked­vesség, mosoly és szeretet. Ezt látod, ha csak a hang­ot figyeled. Vala­mi nincs rend­jén, olyan éle­tide­gen. Vedd le a hang­ot, és figyeld, mint egy némafil­met. Kezd kira­j­zolód­ni: nehéz az élet, nehéz min­den moz­du­lat, nem vagyok itt, máshol járok. Erőt kell kife­jten­em, hogy itt lehessek, ezért felpakoltam […]

By |novem­ber 3rd, 2020|Cat­e­gories: Család, Gyer­mek, Halál, Önis­meret, Szülő|0 Com­ments

Boldog vagy boldogtalan ember ismérvei

Mik is a boldog ember ismérvei? Boldog ember az, aki saját magá­nak a legjobb barát­ja. Sem­miképp nem könyörög a szeretetért és teszi mástól füg­gővé a megérté­seit. A boldog ember bízik saját ösztöneiben. Olyan­nyi­ra ismeri magát és van tisztában saját értékeiv­el, hogy öröm­mel válasz­taná társául önmagát. Ebből […]

By |október 5th, 2020|Cat­e­gories: Család, Önis­meret, Párkapc­so­lat|Tags: , , |0 Com­ments

Királynő leszek/lennék

Min­den nőnek és min­den lány­nak az az álma, hogy ő egysz­er kirá­lyné lesz. Ezt nagyjából 4 éves korában, még el is hiszi, amikor meg­próbál­ja a saját éde­sapját elc­sábí­tani. Van­nak olyan csalá­dok, ahol ebben sik­er­rel jár a kislány és ezál­tal megél­heti ezt az álmát. Elc­sábí­tot­ta az apját, […]

By |szeptem­ber 2nd, 2020|Cat­e­gories: Család, Gyer­mek, Nőiség, Önis­meret, Szülő|0 Com­ments

Levelek a belső gyermek tréningről — 3. rész: Innen szép nyerni!

Min­den elmesélt történet után ez hang­zott el egymás felé a Bel­ső gyer­mek trénin­gen. A gyer­me­ki — érzel­mi vagy akár testi- kínok hatására most, a jelen­ben, kapc­so­latainkban mon­dunk oda nem illő dol­go­kat. Ellökjük magunk­tól azt, akire szük­ségünk van, és bizal­mat­lanná teszünk másokat felénk, pedig pont az ellenkezőjét […]

By |novem­ber 8th, 2018|Cat­e­gories: Uncat­e­go­rized|0 Com­ments