Belső gyermek tréning

Belső gyermek tréning2022-01-06T20:41:55+01:00

A benned élő gyer­mek egysz­erre öröme és árny­oldala lehet az élet­ed­nek. A játék, az ősz­inte gyer­me­ki öröm, az élet irán­ti tisz­ta szívű rajongás nélkül nem lehet tel­jes egyetlen fel­nőtt élete sem.

Azon­ban a trau­matikus gyer­mekko­r­ból veled maradó, megse­bzett bel­ső gyer­mek összezavar­ja az élet­edet várat­lan dühk­itöré­seiv­el, túlka­pá­saival, meg­gon­do­lat­lan cse­lekede­teiv­el, amik károsítják az önbec­sülésed, fáj­dal­mas kapc­so­la­tokhoz és házassá­gi prob­lémákhoz vezethetnek.

A Bel­ső gyer­mek trén­ing cél­ja, hogy végigkísérve élet­ed fejlődési sza­kasza­it cso­por­tos mun­ka keretében felfedezd, fel­dol­go­zd és elengedd gyer­mekko­ri sérülé­sei­det. Legyen akár elhagy­a­tottság vagy az egyes fejlődési sza­kas­zok­ban jellemző igények figyel­men kívül hagyása vagy ennél mélyebb lel­ki sérülés, a trén­ing során min­den élet­sza­kaszt nyomon követünk és feldolgozunk.

Hitrend­sz­ered magját, a világhoz való hoz­záál­lá­so­dat, a viselkedés­mó­do­dat sok élethe­lyzetben ez a megse­bzett gyer­mek alakít­ja. Az így létre­jött mag ráadá­sul életünk során egy­fa­j­ta szűrőként működik, így sok­szor ugyana­zok­ba az élethe­lyzetekbe kerül­sz – hiszen ezeket az ismert helyzeteket enge­di át a gyer­me­ki szűrőd.

Így képzeld el a tréninget

A nég­y­na­pos trén­ing során a csec­semőko­rtól egészen 26 éves korig vesszük végig cso­por­tosan a fejlődési sza­kas­zokat, melynek cél­ja, hogy a negatív mintákat átdol­goz­zuk úgy­n­evezett kor­re­gressz­ió­val, azaz az érin­tett élet­sza­kasz­ba való visszatéréssel.

Min­den egyes fejlődési sza­kasznál arra törek­szünk, hogy elhang­oz­zanak min­da­zok a kulc­smonda­tok, melyeket egy gyer­meknek a fejlődése során hal­la­nia kell vagy kel­lett volna.

Nem rejtegetünk zsák­ba­mac­skát, ez a trén­ing gyakran komoly érzel­mi reak­ciókat vált ki. Nem rit­ka, hogy amikor az érin­tett meghall­ja azt az állítást, amit ő gyer­mekko­rában nem kapott meg, elsír­ja magát.

A végső cél nem más, minth­ogy a bel­ső gyer­mekedet „meg­gyó­gyít­va” kiléphess a kör­forgás­ból, megsz­abadulj az ismétlődő minták­tól és a trén­ing végén egy kiegyen­sú­ly­ozott, de legaláb­bis gyó­gyulófél­ben lévő bel­ső gyer­mekkel térj haza.

Mit kapsz a tréningtől?

  • Gyer­mekko­ri sérülések feldolgozása

  • A gyer­mekko­ri fáj­dal­mak megélése, tudatosítása és elengedése

  • A sérülé­sei­den ala­puló fel­nőt­tko­ri minták fokozatos lebontása

  • Kiegyen­sú­ly­ozot­tabb életmód

  • Foko­zott önis­meret és önkontroll