Az elhízás lelki okai

/, Gyermek, Önismeret, Szülő/Az elhízás lelki okai
Megosztás

Kic­sit meghíztál? Hogy nézel ki?!Úgy tűnik, mintha fel­szedtél volna!Valami testi bajod van? Pajzs­miri­gy prob­lémák? 🤔Hangzik el a kérdés, mert ugye­bár min­den­ki sza­kértő a google‑t használ­va.☝️Nagy­on kevesen gon­do­l­nak arra, hogy van lelked is, aki ott lakik benned bezár­va és nem szárnyalhat.Ami hízlal, az az elhagyástól való félelem szindróma.

❌Nem a túlevés vagy mozgás hiánya miatt történt, vagy éppen azért mert nem tar­tot­tad be a diétát.❌❗Ami hízlal, az a félelem, az elhagy­a­tottság érzése, a szeretet hiánya, az érték­te­len­ség, a védelem hiánya, a hol­nap miat­ti aggódás, gyer­mekko­ri sebek, mega­láz­tatás, szé­gyen, árulás, bün­tetések, igazság­ta­lan­ság, fizikaibántalmazás.

👉Min­dezeket a tudat­ta­lan tar­tomány­ba helyeztük el és rossz étkezési szoká­sainkban nyil­vánul­nak meg.🍔Ahogy azon­ban az érzel­mi rend­sz­ered összezavar­o­dott, és működésképte­len­né vált, öntu­dat­lanul meg­próbál­sz szabadul­ni ezek­től a gon­do­la­tok­tól és érzések­től az emésztés révén, mondván:“Ha nem tudom fel­dol­go­zni a szomorúsá­go­mat, talán meg tudom enni.”“Ha nem tudom fel­dol­go­zni a harago­mat, talán lenyelem.”

💕Ez a plusz súly akkor fog elmúl­ni, amikor felis­mered, hogy a benned élő bel­ső gyer­meked a testzsíron keresztül mutatkozik meg és felfo­god, hogy ő védelem­re és biz­ton­sá­gra vágyik,és elmag­yará­zod neki, hogy a félelem a múlthoz tar­tozik és ő most biz­ton­ság­ban van.Minél nagy­obb biz­ton­ság­ban érez­zük magunkat, annál inkább leáll a bel­ső gyer­mek testzsír növekedése.

❤️Szeretném, ha tudnád, hogy a zsír annak a fizikai meg­ny­il­vánulása, hogy el kell távolodnod a töb­biek­től, távol­sá­got kell tar­tan­od. Ez a zsír egy fal volt, ame­ly megvédett téged, egy akadá­ly, amitlétre­hoztál, egy védőpajzs.Amikor megtalálod,és elkezd­ed lebon­tani ennek a zsír­pa­jzs­nak a tégláit, akkor békét és bel­ső szabad­sá­got adsz bel­ső gyermekednek.🎉

Azok a téglák ma már nem szol­gál­nak téged. Azok a téglák, ame­lyek külön­böző neveket visel­nek, mint például: szé­gyen, félelem, harag, neheztelés, igazság­ta­lan­ság, kimerült­ség, stressz, kiseb­brendűségikom­plexus, leértékelés, töb­bé már nem szol­gál­nak téged. A zsír, amit el akarsz távolí­tani a test­ed­ből, már azelőtt bek­erült a tuda­tod­ba, hogy fel­hal­mozó­dott a test­ed­ben, és amikor a súly eltűnik az elméd­ből, a zsír a test­ed­ből is távozik.

💗A gyó­gyulás az elmében kezdődik.

🧠A test tükrözi az elmét és az elszenvedett érzel­mi sebeket. Amikor meg­gyó­gyítjuk az elmét és a sebeket, a test vis­szany­eri a har­mó­nia és az öröm egészséges formáját.Ne szé­gyelld a fel­hal­mo­zott zsíro­dat. Ez része a felébredés­nek, az evolú­ció­nak, a vál­tozás és a gyó­gyulás vágyának.💕

☝️ Fontos meg­j­e­gyezni: Az elhízás min­den orvosi vonatkozását tisztázni kell, és per­sze egy egész sor más pszichikai tényező is szó­ba jöhet.

#családál­lítás #csal­adal­li­tas #bel­ső­gy­erek #bel­ső­gy­er­mek Ezüst-Híd #önis­meret #elhízás #dié­ta


Megosztás

By |2022-07-16T20:12:42+02:00július 16th, 2022|Categories: Család, Gyermek, Önismeret, Szülő|0 Comments