Az alkoholista szülő viselkedésének hatásai a gyermeke

/, Gyermek, Önismeret, Szülő/Az alkoholista szülő viselkedésének hatásai a gyermeke
Megosztás

Nagy­on sok család­ban jelen van az alko­hol, az alko­holiz­mus. Ezt általában tagad­ják, mert nem bír­nak szem­be nézni a tén­nyel, vagy, mert szé­gyel­lik a külvilá­gról. Sok gyerek kényte­len egy alko­holista részeges szülő mel­lett fel­nőni. Az ilyen szülő éle­tre szóló sebeket ejt a gyer­mekén, és nem kell ahhoz megvernie, vagy ker­get­ni éjsza­ka a lakás­ból, elég csupán az a tény hogy az illető iszik.

 

Később ez a gyer­mek meg nem történ­té teszi a részeges szülő viselkedését, mert így kön­nyebb volt túlél­ni azt, hogy nem volt gyer­mekko­ra. A gyer­mekek abból tan­ul­nak, amit a szülők­től lát­nak. Hiá­ba játssza el a jó szülőt, nem fog men­ni, mert a gyer­mek azt másol­ja, amit a szülő tesz, és nem azt, amit elját­szik. Szülei mutat­nak párkapc­so­lati mintát, és az érzelmek kimu­tatását. Ugyanc­sak itt tan­ulják a prob­lémák megoldását, kon­flik­tu­sok kezelését. Tehát itt az alap! Fel­nőt­tként ezt másol­ja, ez alapján választ tár­sat. Lehet, hogy nem alko­holistát választ — mert elege volt az apjából — de választhat egy “mun­ka alko­holistát”. Minél inkább hang­oz­tat­ja, hogy nem leszek olyan, mint az anyám/apám, annál inkább azzá válik. Szépen bec­so­magol­ja és átköti piros sza­lag­gal saját viselkedését meg­ny­il­vánulá­sait. Miért? Mert nincs más szer­szám a kezében, csak az, amit kapott, és lemá­solt. Ha elin­dul az önis­meret útján — és felfe­di az elszenvedett fáj­dal­makat, dol­go­zik velük — akkor talán tud vál­tozni valame­lyest, és nem kell végig csinál­ni a saját életében ugyanazt, mint a szülei.

 

Gyakran vál­nak szorongás­sal, depressz­ió­val telített fel­nőt­té. Társ­füg­gők lesznek, és anyag­i­lag füg­gnek a tár­suk­tól. Ezek a sémák nem húzhatóak rá min­denkire, mert más-más szemé­ly­iségünk van. Ezért min­den­ki más megküzdési mech­a­niz­must választ az élet­ben maradáshoz. Van­nak olyanok, akik kar­ri­eristák lesznek, megteremtenek min­dent, hogy elk­erüljék még a lát­sza­tát is annak, hogy ők gyengék. (Erős nő, kibír min­dent, vagy erős fér­fi, aki nem iszik — csak éppen játékgépezik — vagy bán­tal­mazó a párkapc­so­latában, amit nem csak tet­tlegességgel, hanem szavakkal is űzhet.) Ezeknek a gyerekeknek ninc­senek meghú­zott határaik, amik keretet adnak. Egyik nap ezt szabad, másik nap már nem jó az, így a gyerek nem tud­ja, hogy viselked­jen és megzavar­o­dik! Stresszel, nyomás alatt van, nincs biz­ton­ság­ban. Megkérdő­jelezik saját ítélőképességüket. Mert kifele az van, hogy egy ren­des család­ban él, és belül meg har­cok dúl­nak. Lelki­is­meret furdalása lesz, mert elítéli a szüleit, és mert rosszat gon­dol róluk.

 

Min­den gyer­mek számára a szülei az “Istenek”!

 

Arra vágyik, hogy felté­tel nélkül szer­essék, mert ő gyerek. Mit kap: bizony­ta­lan­sá­got, mert sosem tud­ja, hogy éppen milyen sap­ka van a részeges szülőn. Hazugsá­got, (min­den rend­ben van, és ő lát­ja és érzi, hogy sem­mi sincs rend­ben) mert így manip­ulál­va van, érzelmi­leg, lelk­i­leg. Folyam­atosan bizonyí­tani akar­nak, hogy vala­ki elis­mer­je az ő értékét is! Ere­jükön felül tel­jesítenek, hogy végre vala­ki egy kic­sit elis­mer­je őket.

 

Mag­a­dra ismertél?

 

Van annyi eszed, hogy felis­merd sérülé­sei­det. Például, ha párkapc­so­la­tod­ban nem tudod kife­jezni érzé­sei­det, és véleményt sem nyil­vání­tasz, és min­dent és min­denkit az irányítá­sod alá akarsz von­ni (csak te tudsz elmoso­gat­ni, takarí­tani, tereget­ni. stb.) mert meg­tan­ul­tad, hogy csak az ad biz­ton­sá­got, ha te csinálod. Merevvé váltál, nem tudod elfo­gad­ni a vál­tozá­sokat, amik spon­tán jön­nek eléd. Neked min­dent meg kell ter­vezni, min­den felett uralkodnod kell, mert csak így vagy biztonságban.

 

Alko­holista szülő gyerekeként már egészen korán meg­tan­ul­ja az ember, hogy a világ veszé­lyes, ahol nem lehet számí­tani senkire, ezért jobb, ha bizal­mat­lan vagy min­denkiv­el. Nagy­on nehezen tud intim kapc­so­la­tot kialakí­tani, mindig érezhető egy bizonyos távol­ság­tartás a kapc­so­lataiban — épp azért mert fél, és bizal­mat­lan. A párod nem az alko­holista apád, vagy a mega­lku­vó anyád! Itt ne ítélj, és ne várd el, hogy ő adja meg, amit nem kap­tál meg gyerekként.

 

Gyakran a szeretet kimu­tatása csak hazugsá­gon ala­pul, mert más volt a falak között és más a külvilág felé, ezért nem tan­ul­ta meg magát szeretni — nem hogy másokat. Rossz­nak, érték­te­len­nek tart­ja magát, és eldob­ható­nak, min­dazért a hazugságért, amit otthon tan­ult. Mega­lkuszik a kapc­so­lataiban; enge­di, hogy mega­láz­zák, megc­salják, “mert ő egy érték­te­len sen­ki”. Munka­he­lyen erőn felül tel­jesít, ha megdic­séred, eltol­ja a hegyet, felean­nyi idő alatt, mint más. Nem tör vezetői pozí­cióra. marad szürke kisegér!

 

Miv­el gyerekként a részeges szülő mindig kri­tizál­ta, hogy rossz, nem képes sem­mire, ezért ő meg­tan­ul­ta, hogy érték­te­len, és elkezd ere­jén felül tel­jesíteni, vagy elkez­di magát bán­tani, lenézni, meg­bé­lyegezni. (Nem vagyok képes, csúnya vagyok, buta vagyok, hülye vagyok, úgy sem sik­erül, pénz nem boldogít.) Saját magá­nak nem tud megfelel­ni ezért egyre mag­a­sab­bra teszi a lécet, egyre töb­bet akar elérni, azért mert nem tud­ja magát elfo­gad­ni. Meg­tan­ul­ta, hogy kerül­ni kell a kon­flik­tu­sokat, ezért inkább megfelelési kénysz­eres, elad­ják a lelküket a szeretetért és elfo­gadásért. Fel­nőt­tként lehet, hogy nagy­on odafi­gyelő, szenvedé­lyes, és gon­do­skodó ember­ré válik.

 

Az ilyen gyerekeknek nagy­on korán fel kel­lett nőniük, mert nekik kel­lett vigyázni a testvéreikre, vagy vezetni a ház­tartást, mert egyik szülő ivott, a másik összezuhant, és ját­szot­ta a beteget vagy a mártírt, így szegény gyerek, már korán fel­nőt­té vált, és viszi tovább a pro­gramot. Nagy­on érzéke­ny mások érzel­mi prob­lémái iránt, még akkor is, ha nem ő okoz­ta. (Ha a főnök dühös, ő magára vál­lal min­dent. Boc­sá­na­tot kér, ha a pár­já­nak rossz kedve van, azt gon­do­l­ja, hogy ő az ügyeletes jóked­vre derítő!) Gyer­mekko­ri traumák miatt, túl­zot­tan elővi­gyázatosak let­tek, ott is prob­lémát lát­nak, ahol nincs. Ha mag­a­dra ismertél, tudd, hogy az elszenvedett traumák miatt van. Ezen stratégiák által tudtad túlél­ni a gyer­mekko­ro­dat, így maradtál életben.

 

Nem muszáj benne ragadnod. Bel­ső­gy­er­mek trénin­gen jól fel­göngyölí­thető, és kezel­hető prob­lé­ma egy jobb élet érdekében.

 

Köszönöm, hogy velem gondolkodtál.


Megosztás

By |2020-12-12T13:40:26+01:00december 12th, 2020|Categories: Család, Gyermek, Önismeret, Szülő|0 Comments