Boldog vagy boldogtalan ember ismérvei

Megosztás

Mik is a boldog ember ismérvei?

Boldog ember az, aki saját magá­nak a legjobb barát­ja. Sem­miképp nem könyörög a szeretetért és teszi mástól füg­gővé a megértéseit.

A boldog ember bízik saját ösztöneiben.

Olyan­nyi­ra ismeri magát és van tisztában saját értékeiv­el, hogy öröm­mel válasz­taná társául önmagát.

Ebből kifolyólag más is boldo­gan választ­ja őt.

A boldog ember önbec­sülése a helyén van.

Tud­ja, hogy mit akar és neki nm mások mond­ják meg, mit tegyen és mit ne.

Kizárólag olyan emberek véleményét fogad­ja el, akik töb­bre vitte, mint ő.

Számára önma­ga és saját megérzé­sei a leg­fontosab­bak. Önmagá­nak egészséges tisztelete és szeretete.

A boldog ember időben felis­meri a prob­lémáit és kere­si a megoldásokat.

A szorongás, a fes­zült­ség és a harag egyál­talán nem a cim­borá­ja. Sőt, az igazi lel­ki nyu­gal­mat szereti.

Nem har­col a múlt­ja ellene, elfo­gad­ja azt. Régi sérelmeit és haragját nem melengeti magánál, hanem elenge­di őket. Felis­meri, elfo­gad­ja és egy kis rossz érzés nélkül ki tud­ja jelen­teni: „Ami elmúlt, az elmúlt.”

Felis­meri félelmeit és nem köt velük barát­sá­got, hiszen nemh­ogy nem szeret áldozat lenni, de kerüli is a lehetőségét is az ilyen szituációknak.

A boldog ember saját maga irányít­ja az életét és nem bíz­za másra.

Elfo­gad­ja, hogy nem tud min­den­ben részt ven­ni, és hogy van­nak dol­gok az élet­ben, amiből kimarad. Ebből kifolyólag nem is törek­szik arra, hogy min­den­hol ott legyen és beu­taz­za az egész világot.

A boldog ember már meg­tan­ult a jelen­ben élni és nem kesereg a múltban.

Nem ad teret a kérdés­nek, hogy:

„Mi lett vol­na ha?”

Emel­lett vis­zont a jövőbe sem utaz­gat indoko­lat­lanul, mond­ván, hogy:

„Na majd ha!”

Ő az állandó idő- és tér­beni „ugrálás­sal” nem akar­ja elk­erül­get­ni a jelenjét.

A dol­gait a helyükön kezeli, és prob­lémáit két láb­bal a földön áll­va a jelen­ben old­ja meg.

Mag­a­dra ismertél?

Talán zavaró szá­mod­ra, amiket itt olvastál?

Ez eset­ben fordítsd meg az egészet. Így meg­találod benne a boldog­ta­lan ember hitvallását.

Te melyik utat választod?

Döntsd el, hogy mi a jó szá­mod­ra és mi szol­gál­ja az életedet!


Megosztás

By |2020-10-06T10:47:40+02:00október 5th, 2020|Categories: Család, Önismeret, Párkapcsolat|Tags: , , |0 Comments