Hűtlen a férjem, a feleségem! Az a szemét. Mit tegyek?

Megosztás

Nap­jaink rák­fené­je a hűtlen­ség!?!

Munkám során, nap- mint nap szem­besülők azzal, hogy sok kapc­so­lat­ban újra és újra fel­bukkan a kísértés.….. Ezt nem csak tipiku­san fér­fi­ak űzik, hanem nők körében is elő­for­dul, egyre többször.

Egyik nem se kivétel,egyformán játszmáznak.

Mond­hatjuk azt, hogy fér­fiként így van kódol­va!. Vagy nőként , hajt­ja a vérre!

Több éves meg­fi­gyelé­seim­nek köszön­hetően biz­tos vagyok abban , hogy nem ez a moz­gatórugó­ja a párkapc­so­lati kilengéseknek.

A felelősség nem vál­lalása! Ki az, aki nem vál­lal felelősséget?

Azt hiszik, hogy megé­lik a szabad­sá­got, sajnos ez nem szabad­ság, hanem szaba­dosság. 

A valós ok az esetek 90%-ban, hogy a még “nagy gyerek”, keres magá­nak egy pótanyát, vagy nőként egy pótapát.

Ha fér­fiként végül pótanyát keresett:

A kapc­so­lat­ban az első sza­kasza után (félév- 1 év), elkényelmesedik ‚és azt gon­do­l­ja , hogy a nőv­el együtt tula­j­dont vásárolt.

Elfele­jti, hogy a tár­sa is egy különál­ló ember és társnak szegült mel­lé, nem pedig bejárónőnek ‚gyerekn­evelőnek vagy szex automatá­nak tár­sas önkielégítésre.

Tudat­ta­lan­ul a nő átveszi “anyu­ci” szerepét. Ő ott van, szeret engem mag­a­mért, mert a kisfia vagyok, nekem nem kell ten­nem érte sem­mit, ő úgyis ott lesz.

Elmúl­nak a kedves szavak, az érin­tések, dic­séretek, az apró figyelmességek.

Las­san meg­je­lenik az üresség és a hideg unal­mas mindennapok.….

Ekkor, ha megérkezik egy új nő, Ő már NŐ lesz a fiúc­s­ka szemében, akiv­el szem­ben már előhozhat­ja rejtett fér­fi ere­jét az Alpha hímet…de erről majd a poszt végén írok részletesebben.

Melyik nő tűri ezt hosszú ideig?Az aki önbiza­lom hiányos.

Akit nem vár­tak mikor megfogant,
akit nem lány­nak vártak,
akit elny­omtak gyermekkorban,
akinek nem volt szabad megszólalni,
akit elhagy­ott az apja, mert meghalt , vagy elvál­tak a szülők, így nem lehetett apa herceg­nő­je! ( így csak cseléd lehet).

Akinek nem taní­tot­ták meg , hogy ő egy rend­kívüli személy,ő egye­di, ő értékes!

Min­d­e­gyik élethe­lyzeti sajá­tosság a lélek­ben azt gen­erál­ja ‚hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szerethető.

Ha nőként pótapát keresett:

A fent említett első időszak után, szin­tén meg­je­lenik a távol­ság­tartás.  Majd apa megold­ja az élet gond­jait, nekem nem kell mel­lé állnom.

Nekem nem kell felelősséget vál­lal­nom a kapc­so­lat következményeiért.

Nekem csak lennem kell, apa szeret engem akár­mi történ­jen, szeret engem mag­a­mért mert az, ami vagyok.

Én leszek apa herceg­nő­je apától csak kap­nom kell, adnom nem.……

Melyik fér­fi­val lehet ezt megten­ni hosszú ideg?

Azokkal a fér­fi­akkal, akik úgy érzik, hogy a helyzetben végre lehet vala­ki, akire fel­néznek, akit Istenítenek, akit imádnak.

Ahol elját­szhat­ja az okosat,a meg­men­tőt,  a külön­lege­set, a jól szi­tuál­tat, a valak­it. 

Itt a nő megél­heti, hogy valakinek a herceg­nő­je, és így. a part­nerét ‚társát, fér­jét, át teszi apa szerepbe. Itt is a hát­tér­ben az önbiza­lom hiány, iden­titás hiánya áll!

Mikor jön létre az önbiza­lom hiány?

Csec­semő korban.

A lel­ki-szin­ten nagy csec­semők, akik áhí­toz­nak a szülő szeretetére, odafi­gyelésére, arra hogy a szülő szemében vis­sza­tükröződ­jenek, és azt lássák, hogy ők kivéte­le­sek , egyediek, szerethetőek.

Sok­szor figyelem a külön­böző motivá­ciós trénerek előadá­sait, oktatási anya­gait. A véleményem az, hogy egy csec­semőko­r­ban lelk­i­leg  megsérült nőnek/ fér­fi­nak lehet mon­dani ‚hogy bízz mag­a­d­ban, legyél poz­itív mert az jó, de a prob­lé­ma sokkal mélyebben van elásva.

Amit csak kemény munká­val lehet megoldani, sajnos kedves olvasó, a face­book-on motivá­ciós posz­tok lájk-olgatása, nem fog­ja megvál­toz­tat­ni az élet­ed, csak TE mag­ad és a kemény munka.

Mi történik a pótanyákkal/  pótapákkal, a kapc­so­lat előrehaladtával?

Elhagyják Őket!A gyerek, kim­egy szeretőt keresni!

Miért?

Mert nem fog szex­el­ni az anyjá­val , vagy az apjá­val! Egy ilyen felál­lás­ban csak gyerek maradhat!

A szeretőnél, meg megél­heti hogy : ő rend­kívüli, egye­di, értékes!

Este meg haza megy a biz­ton­sá­got adó “szülőhöz”.

Tula­j­don képen kikel van dolgunk?

Nagy csec­semőkkel. Akik áhí­toz­nak anya szeretetére, odafi­gyelésére, arra hogy anya szemében vis­sza­tükröződ­jenek, és azt lássák, hogy ők kivéte­le­sek , egyediek, szerethetőek.

Tehát szex­uálisan már nem tud a pár­jára nézni,csak szülőként tekint rá.

Ezt lehet foly­tat­ni egy életen át, vagy addig míg a másik fél engedi.

Ha úgy dön­tenek , hogy elvál­nak, vagy szét­men­nek, mehet a szeretőhöz, egy idő után megint ez a helyzet következik be, és megy tovább , egy újabb szerető , és egy újabb.…egészen a végtelenségig!

Ismerős a téma?

Mag­a­dra ismertél?

Most tedd fel a kérdést:

Miért mindig, ilyen szeme­tet fogok ki?

Miért velem történik? Miért használ­tak ki?

Nem igaz , hogy nekem nem jár a boldogság?

Milyen szerenc­sétlen vagyok!

Van megoldás a fen­ti gondokra?

IGEN VAN!

Első lépés:

Ha fent olva­sot­tak meg­botránkoz­tat­tak és dühöt vál­tot­tak ki belőled, akkor erre még nem vagy kész.

Az első lépés az hogy szem­benéz sérülé­sei­d­del elfo­gadd őket, de ne nyu­godj bele a helyzetebe.

Második lépés:

Sza­kértő segít­séghez fordulsz.

Har­madik lépés:

Min­den­nap keményen dol­go­zol mag­a­don és magadért.

Negyedik lépés:

A kemény mun­ka után elkezd­ed élvezni az életet és megéled az igazi fel­sz­abadult boldogságot.

Köszönöm, hogy velem gondolkodtál.

Kér­lek ha van észrevételed oszd meg velem — velünk a blo­gon vagy a facebook-on.

Illetve, ha privát kérdésed van a témá­val kapc­so­lat­ban itt tudsz nekem írni: info@ezust-hid.hu

Nagy Ilona Babi


Megosztás

2018-09-08T06:24:10+02:00