Esettanulmány: Szex és párkapcsolat

Megosztás

Harmin­cas évei derekán járó nő, csüggedt és meg­gyötört. Tipikus kérdés­sel érkezik családállításra.
— Nem is tudom mi legyen, érdekelne a helyem a jelen­le­gi kapc­so­latomban, meg a szex­u­al­itá­som is. — mér­legel, mit is kér­jen, mire dol­goz­zon? Ha már meg­fo­gal­mazó­dott benne ez a két kérdés, azt mon­dom, nem lehet nagy baj. Legalább van két kérdése, észre vett valamit, ami akadá­ly­ozó tényező az ominózus boldogság felé vezető úton. Nagy­on szerényen megkérdezem:
— Mit szól­nál a helye­dre a párkapcsolatodban?
— Tény­leg, legyen!

Felk­erül­nek a résztvevők, akik a család­tagokat képvise­lik. Kliensem megtestesítő­je nincs sehol, elveszett vala­hol útközben. Nem lát­ja a fér­jét, a gyer­mekét. Mereng a sem­miben. Meg­j­e­gyzem mag­a­m­ban — na innen szép nyerni — és drukkolok neki, min­den egyes lev­eg­ővétel­nél, hogy közelebb kerüljön a megoldáshoz. Meg­je­lenítem a volt párkapc­so­latát és az ottani abortált gyer­mekét. Az akko­ri part­ner arcán kimu­tatkozik a düh. Jaj de jó — gon­do­lom én — végre vala­mi érzelem, végre egy kis élet. Történik vala­mi. Csip­kerózsi­ka — azaz a kliens — ébre­dezik és észreveszi a volt part­nert, meg a dühét.

Elmond­ja, hogy nagy­on sajnál­ja az egészet, de akkor ezt tar­tot­ta a legjobb dön­tés­nek. Végre felelősséget vál­lal. Lezár­ja az előző kapc­so­la­tot, így szabad utat nyer a jelen­le­gi kapc­so­la­ta és a gyer­meke felé. Szabadul­va az előző kapc­so­lat fogságából végre észreveszi a fér­jét. Odam­egy a fér­jéhez és rác­sodálkozik. Elkez­di lát­ni őt! Ekkor még egy fan­tasztikus dolog történik: meglát­ta a kisfiát! Nem láthat­ta őt, mert az előző kapc­so­latában abortált gyer­meke mel­lett élt, azt a fáj­dal­mat őrizte. Most láthat­ta, hogy mekko­ra hatás­sal van egy abortált gyerek az anyára. Megakadá­ly­oz­za, hogy lás­sa a következő élő gyer­mekét. Nem tud jelen lenni a kapc­so­latában és nem tud­ja megél­ni a szex­u­al­itását, mert fél, hogy itt is elveszít min­dent. Küzd a lelki­is­meretév­el az előzmények miatt.

Mi a Tanul­ság? Tégy ren­det, zárd le az előző kapc­so­latai­dat! Sir­asd el a meg nem született gyer­mekedet, hogy végre a helye­dre kerülj mint nő, feleség, anya. Befagy­ott a szex­u­al­itá­sod? Nézz körül élet­ed ezen területein, hátha meg­találod az akadá­ly­ozó tényezőket.

Min­dezt miv­el érheted el? Családál­lítás­sal. Helyreteszed a hiányzó lánc­sze­meket lelked biro­dalmában azért, hogy tel­je­sebb életet élj.

Köszönöm, hogy elolvas­tad. Ha gon­do­lod, küld tovább a barátaidnak.


Megosztás

2018-09-08T06:31:40+02:00