Ezüst-Híd Főoldal2018-09-08T05:51:39+00:00

Üdvözöllek az Ezüst-Híd oldalán!

Hun­yd be a szemed és fülelj, mondták, aztán tégy meg húsz lépést attól a pont­tól, amit elégséges­nek tar­tot­tál, és amikor már biz­tos vagy benne, hogy tel­je­sen eltévedtél, megérkezel. És akkor nyisd ki a szemed.”

Alice Hoff­man: A tizen­har­madik boszorkány

Rólunk

Az élet­ben a negatív tapasz­ta­la­tok, csalódá­sok benned is nyomot hag­y­nak. Talán észre sem veszed, ahogyan for­málód­sz, csis­zolód­sz, amíg már nem is emlékeztet­sz önma­gadra. A csalá­di örök­ségként hozott, és az élet­ben a saját utad következtében kialakult sérülések hatására időv­el lekopik rólad min­daz, amitől te igazán TE vagy, és marad a mókuskerék, a szürke hétköz­napok és egy újabb betört ember, aki beállt a sor­ba.

Ezért egy­valamit elöljáróban tudnod kell: hiszünk benned. Tudjuk, képes vagy a múl­ton túl­lépve megtöl­teni az élet­ed színekkel, hogy vis­sza­sz­erezheted önma­ga­dat; éned türelem­mel lec­sis­zolt és durván, erőv­el kisza­kí­tott részeit egyaránt. Tudjuk, hogy a legjobb önma­gad lehet­sz.

Mert most itt vagy. Mert akar­od.

Nem dol­go­zunk helyet­ted. Nem old­juk meg helyet­ted. Mi felépítünk neked egy hidat a múl­tad és a jelened között, hogy ha végeztél, mag­a­biz­tosan lépdel­hess a jövő felé. Min­den tapasz­ta­latunkkal, tudá­sunkkal, sza­kértelmünkkel támo­gatunk, őriz­zük a hidad pil­lére­it és elkísérünk az úton. Te válasz­tasz útitár­sat sza­kértő kol­légáink közül, ahogyan az utazás is a te felada­tod – és nem lesz kis fela­dat.

Színezd újra a múl­tad, töltsd meg élet­tel a jelened, indulj a saját jövőd, cél­jaid felé.

És ha megérkeztél, nyisd ki a szemed.

Isten hozott!

Nagy Ilona (Babi) — Az Ezüst-Híd tartópillére

Nagy Ilona (Babi)
Nagy Ilona (Babi)Család és rend­sz­erál­lító, mediá­tor, oktató
Elérhetőségek:
Mobil: 06/20–937-0176
e-mail: info@ezust-hid.hu
Hon­lap: www.ezust-hid.hu/nagy-ilona-babi

Tanác­sadás­sal és segítés­sel 18 éve foglalko­zomA családál­lítás­sal 11 éve ismerkedtem meg, egy inten­zív két éves kurzus során, szemé­lye­sen Dr. Peter Orban vezetett be a sza­k­ma rejtelmeibe. Ma a 4000. álta­lam vezetett állítá­son túl öröm­mel tölt el, hogy munkám során a hoz­zám for­dulók­tól csak poz­itív vis­sza­jelzéseket kapok, tanítványaim sik­ereket érnek el úgy az élet, mint a sza­k­mai meg­méret­tetések területén.

Bár­mi­lyen kérdés esetén, ker­ess a kapc­so­lat menüpont alat­ti elérhetőségeimen.

Események

Összes esemény megtek­in­tése

Blog

szeptember 2020

november 2018

szeptember 2018

Koráb­bi bej­e­gyzések

Rólunk mondták

Az életem hatal­mas for­dulópon­t­ja volt az első családál­lítá­som. Nem min­d­e­gy azon­ban, hogy ki a családál­lító. Nagy Ilona Babi profiz­musát az első perc­től kezdve éreztem. Max­imálisan aján­lom őt min­denk­inek! 
És ezút­tal köszönöm Neked a rengeteg segít­séget, támo­gatást.

A bel­ső gyer­mek tan­folyam után úgy éreztem, mintha végre felébredtem vol­na. Mély időu­tazás­ban volt részem, óriási felis­meréseket szereztem. Poz­itív hatását egyre job­ban érzem.”

Konkoly Ági

Ha eleged van az álar­cok­ból, a hazugsá­gok­ból és hamis kapc­so­la­tok­ból az élet­ed­ben, akkor szük­séged lesz Nagy Ilona Babi segít­ségére, akinek a támo­gatásá­val meg­talál­ha­tod, hogy ki vagy valójában. Ez lesz ezen­túl a te saját igazsá­god, amit nem vehet el tőled már soha sen­ki! Ezú­ton is köszönöm Neked Babi! Babi a leg­nagy­obb szín­pa­di ren­dező. Pon­tosan bemu­tat­ja, hogy hol van­nak élet­ed elakadá­sai de végül min­den sto­ry Hap­py End­del végződik!:)”

Rita

Ha eldön­töt­ted, hogy teszel mag­a­dért, a jövődért, a gyer­mekei­dért, a kapc­so­lataidért és találkoztál az Ezüst-Híd­dal, akkor biz­tos lehet­sz benne, hogy sza­k­mailag és, ember­i­leg is tökéletes irány­mu­tatást fogsz kap­ni az utad­hoz, ami előt­ted áll! Nagy Ilona min­den­ben a segít­sége­dre lesz, hogy elérd a célod, amit szeretnél, bár ehhez elenged­hetetlen, hogy a vis­sza­tek­ints a múlt­ba, így fogod tudni újra felépíteni mag­ad! Köszönök Neked min­den segít­séget, amit tőled kap­tam, és azokat is, amiket még csak kap­ni fogok! Örülök, hogy egy ilyen értékes ember lehet a segít­ségem­re, akire egy­ben barátként is tek­in­tek!”

Dávid

Régebben a bajom csak rám tar­to­zott. Most alig várom, hogy cso­port­ban legyünk és segít­sünk egymás­nak, egymá­son… Jó érezni, hogy most már sosem vagyok egyedül.”

Ez az a hely, ahol választ kapok, mi miért történik az életem­ben. De ez a hely, ahol megoldást is!”

Csip­kerózsi­ka ébredése több, mint 1 éve tart. Azó­ta szí­ne­sebb lett a világ, nagy­obb, hívo­gatóbb és talán meg illatosabb is. Eltűnt a kasté­lyt eltakaró buja, szúrós növényzet, így látom a vilá­got és az is engem. De két láb­bal állok már a világ­ban és bátran szem­be nézek bárkiv­el. NŐ lett közben belőlem!”

Zsuzsi

Partnereink

Zaja Roland
Zaja RolandMediá­tor, pedagó­giai-pszi­choló­giai tanàr
tele­fon: 06/20–995-5581
weboldal: www.zajaroland.hu
Motkó Noémi
Motkó Noé­miSzex­uálp­szi­choló­gus, endometriózis tanác­sadó, párter­apeu­ta jelölt és relaxá­ciós trén­er
weboldal: www.motkonoemi.hu
Nagy Mariann
Nagy Mar­i­annSzex­oló­gus tanác­sadó, viselkedése­lemző
tele­fon: 06/70–344-2100
weboldal: www.intimszfera.hu
Tóth Kornélia
Tóth KornéliaPárkapc­so­lati tanác­sadó
Ezo­terikus Hagy­ományos Társkereső Iro­da
weboldal: www.igazitars.hu
Karsai Andrea
Kar­sai AndreaÉletútren­dező
weboldal: www.karsaiandrea.hu/

Kapcsolat

Üzenjen nekünk!