Ezüst-Híd Főoldal2020-10-20T19:24:32+00:00

Üdvözöllek az Ezüst-Híd oldalán!

Hun­yd be a szemed és fülelj, mondták, aztán tégy meg húsz lépést attól a pont­tól, amit elégséges­nek tar­tot­tál, és amikor már biz­tos vagy benne, hogy tel­je­sen eltévedtél, megérkezel. És akkor nyisd ki a szemed.”

Alice Hoff­man: A tizen­har­madik boszorkány

Rólunk

Az élet­ben a negatív tapasz­ta­la­tok, csalódá­sok benned is nyomot hag­y­nak. Talán észre sem veszed, ahogyan for­málód­sz, csis­zolód­sz, amíg már nem is emlékeztet­sz önma­gadra. A csalá­di örök­ségként hozott, és az élet­ben a saját utad következtében kialakult sérülések hatására időv­el lekopik rólad min­daz, amitől te igazán TE vagy, és marad a mókuskerék, a szürke hétköz­napok és egy újabb betört ember, aki beállt a sor­ba.

Ezért egy­valamit elöljáróban tudnod kell: hiszünk benned. Tudjuk, képes vagy a múl­ton túl­lépve megtöl­teni az élet­ed színekkel, hogy vis­sza­sz­erezheted önma­ga­dat; éned türelem­mel lec­sis­zolt és durván, erőv­el kisza­kí­tott részeit egyaránt. Tudjuk, hogy a legjobb önma­gad lehet­sz.

Mert most itt vagy. Mert akar­od.

Nem dol­go­zunk helyet­ted. Nem old­juk meg helyet­ted. Mi felépítünk neked egy hidat a múl­tad és a jelened között, hogy ha végeztél, mag­a­biz­tosan lépdel­hess a jövő felé. Min­den tapasz­ta­latunkkal, tudá­sunkkal, sza­kértelmünkkel támo­gatunk, őriz­zük a hidad pil­lére­it és elkísérünk az úton. Te válasz­tasz útitár­sat sza­kértő kol­légáink közül, ahogyan az utazás is a te felada­tod – és nem lesz kis fela­dat.

Színezd újra a múl­tad, töltsd meg élet­tel a jelened, indulj a saját jövőd, cél­jaid felé.

És ha megérkeztél, nyisd ki a szemed.

Isten hozott!

Nagy Ilona (Babi)

Nagy Ilona (Babi)
Nagy Ilona (Babi)Család és rend­sz­erál­lító, mediá­tor, oktató
Elérhetőségek:
Mobil: 06/20–937-0176
e‑mail: info@ezust-hid.hu
Hon­lap: www.ezust-hid.hu/nagy-ilona-babi
Face­book oldal: https://www.facebook.com/ezusthid
Face­book cso­port: https://www.facebook.com/groups/ezusthid.csaladallitas
Fel­nőt­tképzési engedé­ly szám: B/2020/003411

Tanác­sadás­sal és segítés­sel 20 éve foglalko­zomA családál­lítás­sal 13 éve ismerkedtem meg, egy inten­zív két éves kurzus során, szemé­lye­sen Dr. Peter Orban vezetett be a sza­k­ma rejtelmeibe. Ma a 4000. álta­lam vezetett állítá­son túl öröm­mel tölt el, hogy munkám során a hoz­zám for­dulók­tól csak poz­itív vis­sza­jelzéseket kapok, tanítványaim sik­ereket érnek el úgy az élet, mint a sza­k­mai meg­méret­tetések területén.

Bár­mi­lyen kérdés esetén, ker­ess a kapc­so­lat menüpont alat­ti elérhetőségeimen.

Blog

október 2020

szeptember 2020

november 2018

szeptember 2018

Rólunk mondták

Kapcsolat

Üzenjen nekünk!