Gyakori kérdések a családállításról

Gyakori kérdések a családállításról2018-09-17T22:36:36+00:00

Gyere el egyéni beszél­getésre, és ott meg­találjuk a neked megfelelő legjobb mód­sz­ert, amel­lyel választ, és megoldást talál­sz a prob­lémá­dra.

Lehet, hogy szim­bólumokkal dol­go­zunk, vagy mesév­el, és nem is tudato­sul, hogy kinek a mintá­ja, csak felis­mered a mintát, és el tudod enged­ni, vagy vál­toz­tat­ni tudsz raj­ta.

Ha ezt jelezed felém, akkor nem válasz­ta­lak be az első állítás­ba, azért, hogy lásd, mi történik ott. Lát­ni fogod, hogy sem­mi ördöngösség nincs benne. Az én dol­gom a helyzeteket ele­mezni.

Neked csak az a dol­god, hogy meg­fi­gyeld, közelebb men­nél a másik ember­hez vagy nem, vonz téged vagy nem, tet­szik neked vagy nem. Csupán a pil­lanat­nyi érzé­sei­dre kell hagy­atkozni.

Hidd el 18 év alatt még sen­ki sem volt, aki beégett vol­na.

Azok az érzetek, amiket ott tapasz­talt szere­plőként, nagy­on sokat segítenek, abban hogy saját mag­ad is megértsd, és a körülöt­ted lévő vilá­got. Egyre job­ban fogsz érzékel­ni, már az első nap végére is érezhető váltózást fogsz tapasz­tal­ni, és a félelmek tel­je­sen elszáll­nak.

Nem kell sokat beszél­ni. Mindig csak az érzésekről kérde­zlek. Gon­do­la­tokat nem kell megosz­tani, lényege az, hogy a való­di érzések utat tör­jenek és meg­mu­tatkoz­zanak.

Igen szülőként állíthat­sz, ha neked már volt állítá­sod, és gyer­meked 21 éves kor alatt van.

E kor felett már az ő dol­ga, hogy rendbe tegye az életét. Ettől a kortól , te csak a vele való kapc­so­la­to­dra állíthat­sz.

Nem! Mert ő fel­nőtt és az ő dol­ga , hogy mit szeretne kez­deni a saját életév­el.

Te csak a vele való kapc­so­la­to­dra állíthat­sz, vagy helye­dre a család­ba, aho­va beszület­tél.

Nem! Csak a testvéred­del való kapc­so­la­to­dra tudsz állí­tani. Ezál­tal vala­mi nála is elmoz­dul.

Igen, nor­mális. Jelen­tkezhet­nek fizikai és lel­ki tünetek is. Elő­for­dul­hat inten­zívebb érzel­mi kitörés, várat­lan sírás, vagy tel­jes befagy­ottság vagy influen­za szerű tünetek, has­fájás, has­menés, hányás, fejfájás, szédülés. Ezek átmenetiek szok­tak lenni, és nem tar­tanak töb­bet pár nap­nál. Nem lehet bele­hal­ni. Ezeket már mind pro­dukál­tad, mikor a sérüléseket összeszedt­ed.

Ez prob­lé­ma füg­gő! Van úgy, hogy egy állítás után már érződik a váltózás. De van úgy, hogy szük­ségel­tet­nek továb­bi állítá­sok, mert annyi­ra összetett a prob­lé­ma.

Sta­tisztikák azt mutatják, hogy 8% az, ahol nem történik akko­ra vál­tozás, és 2% ahol sem­mi nem történik!

Mint min­den, ez is csak akkor működik, ha a kliens haj­landó enged­ni a vál­tozás­nak. Az állításvezető nem tud­ja kierősza­kol­ni a vál­tozást. Min­denk­inek a saját felelőssége ezt megten­ni, és vál­lal­ni.

Igen akkor is működik az állítás. Mert a tudat­ta­la­nunkban min­den­ki ott van, és a bizonyos “mezőben” min­den­ki meg­je­lenik, aki a csalá­dunkhoz tar­tozik, akár ismered, akár nem.

Ezért tudják a képviselők, hogy mit kell ten­ni, és érezni, hogy érez az a család­tag, akinek a szerepébe kerül­tek.

Ez egyén füg­gő, attól függ, men­nyi infor­má­ciót tud elvisel­ni. Ezt én vezetőként követem, és nem kénysz­erí­thetem olyan­ra, ami nem esik egybe az ő lelke vágyá­val.

Lehet, hogy 45 perc, de lehet, hogy csak 30 perc, vagy több, mint egy óra.

Igen, ha a fejelt­ségetek azon fokán vagy­tok, hogy az ott látott, hal­lott, dol­go­kat, nem használjá­tok fel a másik ellen, veszekedésre. Az ott megélt dol­gok, nagy­on intimek és érzékenyen érin­tenek, ezek iránt empátiá­val kell visel­tet­ni.

Ha mind ket­ten szeretnétek állí­tani, akkor két időpon­tot kell foglal­ni, mert két csalá­drend­sz­er­rel dol­go­zunk, és egy időpont alatt ez lehetetlen leképezni

Ugyan arra a témára kéthavon­ta előbb nem aján­lott, mert az előző még dol­go­zik. Zajlanak a pszichés vál­tozá­sok.

Három hét­nél előbb nem aján­lott más témában sem állí­tani, miv­el le kell üleped­nie az ott látott képeknek, és ki kell fejteniük a hatá­sukat.

Nyu­ga­lom­ra intek min­denkit. Ha vala­ki azt érzi, hogy meg­talál­ta a neki megfelelő mód­sz­ert akkor hal­ad­na, minél előbb megoldá­sokat szeretne. Ezt nem lehet siet­tet­ni, néha be kell várni a Lelkün­ket, mert elmarad a nagy siet­ség alatt.

Laza kényelmes ruhá­ba gyere, amit nem sajnál­sz, ha le kell ülni vagy feküd­ni a szőnye­gre.

Amiben kényelme­sen érzed mag­ad. Terem­be cipő nélkül megyünk be, ezért aján­lott olyan zoknit hozni, amiben kom­for­tosan vagy, ha nem szeretnéd az itteni papuc­sokat használ­ni. Padlószőnyegezett a terem, nem hideg.

Igen, mert nem tár­juk a családtörténet­ed a cso­port elé. Miv­el azelőtt egyéni ülésen találkoztál velem, és én min­dent tudok a rend­sz­ere­dről, neked csak az adott monda­tot kell elmon­dani, amit megbeszéltünk.

Egyéni állítá­son, meg ket­ten vagyunk csak, engem meg köt a titok­tartás.

Cso­port­ban, meg az ele­jén elmon­dom, ami ott történik, az ott is hal meg. Ezt betartják a résztvevők, mert következő alka­lom­mal ő kerül sor­ra, és ő sem szeretné, ha kitereget­nék a dol­gait.

Mind­ket­tő egy­for­mán hatékony.

Az egyén­inél, min­dent mag­a­d­nak kell megérezni, és én ellenőrzök, ebben aktív­ab­ban vagy jelen.

A cso­por­tos­ban szere­plő dol­go­zik helyet­ted, így kizár­va az ego ját­sz­ma. Itt valamiv­el passzív­ab­ban vagy jelen, de annál nagy­obb inten­z­itás­sal tudod figyel­ni a képeket amik, kibon­takoz­nak, meg az össze­füg­géseket. van időd az érzelmeket is megél­ni.

Igen lehet­séges. nem kell kitárulkozni, mert előtte velem találkoztál egyéni ülésen, ahol fel­vettem a családtérké­pedet. Ezért neked csak egy monda­tot kell elmon­dani a cso­port felé.

Pél­da: ha nem jön össze a gyer­mekáldás, akkor csak anny­it kell mon­dani ” Én és a gyer­mekvál­lalás.” Vagy ha párkapc­so­lati prob­lémáid van­nak: “Helyem a jelen­le­gi párkapc­so­latomban.”

Ha nincs párkapc­so­la­tod, lehet, hogy azt aján­lom: „Kit bán­tanék meg azzal, ha megenged­ném mag­a­m­nak a boldog, kiegyen­sú­ly­ozott párkapc­so­la­tot? ”

Egyéni állítá­son, csak ket­ten vagyunk. Bábukkal, vagy kődarabokkal képez­zük le a rend­sz­ere­det az én kíséretem­mel. Neked kell megérezni min­den szere­plő érzését, úgy hogy nem is tudod, kinek a szerepében vagy. Nagy tapasz­talás, mert megérzed a másik ember érzé­seit a család­tagokkal szem­ben, és amikor megtörténik az oldás, akkor is.

Cso­por­tos állítá­son az embereket segítőknek vagy résztvevőknek nevez­zük őket. Ők fogják képvisel­ni a család­tag­jai­dat és téged is. Ők fogják vis­sza­ad­ni az érzéseket. (5% már benne van, mikor behívom őket. Nem kell fél­ni attól, hogy mel­lé beszél­nek, mert ott vagyok, és elhi­heted, hogy több mint 4000 állítás után tudom, mi történik a tér­ben.)

Nem fel­bérelt segítők, ők azért van­nak ott, mert készül­nek a saját állítá­sukra. Mikor megérik ben­nük az érzés, akko­ra már annyi min­dent megél­tek, hogy nagy­on gyor­san átengedik magukon a tapasz­talást. Sok­szor egy szerep­ben anny­it kap­nak, mintha saját állítás lett vol­na, és ez is elindít folyam­a­tokat.

Ahogyan min­den rend­sz­er a törvénysz­erűségeken alap­szik, ez is. Hier­ar­chiát is szemelőt kell tar­tani. Ha sérül a rend­sz­er, akkor eltérések jön­nek létre, és a következő gen­erá­cióból vala­ki beáll oda, ahol a sérülés történt, és annak az embernek az életét kez­di élni, az ő sorsát követi, tudat­ta­lan­ul.

Állítás alatt ezeket az eltéréseket, hiányokat ker­essük és tesszük helyre, nagy szeretet­tel. Ezál­tal egy vál­tozás jön létre a lélek­ben, és ez a váltózás megérkezik a min­den­napok­ba is. Csak azt veszi észre, hogy megvál­to­zott az élete, nem ugyanazt teszi, mint eddig, vagy kön­nyebb lett, vagy végre lett párkapc­so­la­ta.

Például apá­nak volt egy nagy szerelme anya előtt, ha ez köz­tu­dott, vagy eltitkolt, akkor hatás­sal van a következő gen­erá­ció életére.

Hogyan csapód­hat le? Ha lánya születik, akkor az a lány ott marad lélek­ben apa mel­lett, és kitúr­ja anyát a helyéről, mert neki az előző nőt kell helyettesíte­nie apa mel­lett.

Mi a hozadé­ka ennek? Vagy nem tud párkapc­so­la­tot létesíteni, vagy az anyá­val van­nak összetűzé­sei, mert az anya helyén áll. Az állítás­sal erről képet kap és lát­ja önmagát, hogy hol van elakad­va, az oldó monda­tok hatására, ki tud lép­ni abból a helyzetből, és megenge­di magá­nak, hogy másként viselked­jen, és éljen. Ez hoz­za el a vál­tozást.

Ha fiú gyer­mek az illető, akkor anya mel­let áll, és apát helyettesíti. Nem enged meg magá­nak tartós kapc­so­la­tokat, csak idei óráig marad. és kilép, mert megy vis­sza anyához. Vagy ha min­den nap anyánál van, akkor az a jelenése, hogy nem tud lesza­kad­ni, és marad­ni a család­ba.

Megle­het, hogy haragot érez apja iránt, ezért folyam­atos veszekedéseket pro­dukál vele, vagy ha otthon nem képes rá, akkor a főnököt hibáz­tat­ja, ott van­nak összetűzé­sei, ha nyuszi és ott sem éli meg a dühét, akkor nem marad más, csak a kor­mányt tud­ja szid­ni

Majd­nem min­den prob­lémára, mert a prob­lé­ma oka a családtörténet, vagy a szemé­lyes történetünk, ami nem lett fel­dol­go­z­va. Min­den ember más, és más a története is. Ugyan az az élet­történet, más területen okozhat prob­lémát egy másik család­ban.

A család hitrend­sz­erét feltérképezve, képet kapunk arról, hogy mely hitrend­sz­er az erősebb, és milyen hatás­sal van ránk.

Sok család­ban, nem megengedett, hogy vala­ki bőség­ben éljen. Lehet, hogy az ősei között vagy­on­vesztés volt, vagy kitelepítet­ték őket. Lehet­séges egy halott testvér hatása, aki miatt nem enge­di meg magá­nak a jólétet, mert azt érzi azt, hogy nincs joga az élethez.

Itt általában vala­mi miatt nem tudunk elköteleződ­ni. Keres­ni kell ennek az okát. Lehet, hogy egy megélt trau­ma van a hát­tér­ben, vagy  szülői minta, vagy csalá­drend­sz­eri tiltás. Ezért futjuk ugyana­zokat a köröket.

Lehet, hogy hiányzik vala­ki, aki miatt men­ni akar az illető, vagy vala­ki helyett gyás­zol, valame­lyik őse után menne. Meg kek­ll keres­ni ezt a szemé­lyt, hogy a gyer­mek elme­hessen a saját életébe.

Ha nincs szervi baj, és orvosi­lag ez iga­zolt.  Ilyenkor lehet­séges, hogy lel­ki prob­lémák van­nak, traumák. Mind két fél­lel külön kell dol­go­zni, mert nem tudhatjuk, ki mit hoz a saját rend­sz­eréből.

Lehet, hogy tran­sz­gen­erá­ciós prob­lémák van­nak, amik feltárás­ra vár­nak.

Rejtett blokkok feltárásá­val, szabad utat nyer­hetünk az áhí­tott esemény felé.

Lehet­séges, hogy olyan traumák van­nak a hát­tér­ben, amik nem engedik ennek meg­való­sulását.

Érdemes figyel­met szen­tel­ni a gyer­mekko­r­nak, szülőkkel való vis­zony­nak.

Halott testvért kereshetünk, ez is egy akadá­ly­ozó tényező, hogy nem tudjuk saját határainkat meghúzni.

Érdemes elgo­n­do­lkod­ni azon, hogy várt gyer­mek vagy-e, saját szer­in­tieknek vár­tak-e. A szülei­d­nek volt előző kapc­so­la­ta? Ezeket meg­talál­va, szabad­dá vál­hat­sz. A mód­sz­er segít ezen hor­gonyok felis­merésében, és feloldásában.

Ilyen esetek­ben indu­latát­té­tel van. Vala­ki az elődeink közül nem dol­go­z­ta fel a dühét, magá­ba tar­tot­ta, és akkor jön vala­ki a következő gen­erá­cióból, aki eljátssza ezt.

Párod meg nem érti, miért teszed ezt, mert nem adott okot rá. Vidd vis­sza az indu­la­to­dat oda, akié.

Min­denk­inek van prob­lémá­ja és család­ja, aki oda jár. Nem azért jön­nek, hogy a másik ember család­ját, nehézségét figyeljék. Hidd el, min­denk­inek elég a saját­ja.

Min­den család­ban, van min­den­féle prob­lé­ma, az alko­holiz­mostól kezdve az öngy­ilkosságig, és tovább lépve, vagy­on­vesztésig, halále­seten át, a boldog­ta­lan­ságig. Vagy az evés iszonytól a túlevésig és a betegségeket se hagyjuk ki.  Akkor megért­ed, hogy min­den­ki empátiá­val van a másik iránt. Mert ma Te dol­go­zol, de hol­nap ő fog.

A lényeg az, hogy ki tudj lép­ni a taposó­malom­ból.

Erre nagy­on jó ez a mód­sz­er. Mert meglá­tod és képet kap­sz arról, hogy a szüleid sem kap­tak, nekik se volt. Megért­ed őket, és job­ban el tudod fogad­ni a múl­tat. Meg­nyugvást hoz, nem kell már töb­bet har­col­ni. Ez egy hosszadal­masabb folya­mat, mert több félé tech­nikát összevetve jutunk el a szeret meglátásáig, mert vala­hol lelkük mélyén ők is szerettek, csak nem voltak eszközeik amiv­el ezt ki tudták vol­na mutat­ni

Igen, lehet. Fel kel tárni ennek okait. Lát­va és megértve ezeket, helyre kerül­het­nek a dol­gok és meg­nyugvás jön létre.

Több, mint valószínű. Korai idősza­k­ban kere­sendő a sérülés, amikor még nem tudtál beszél­ni.

Azt élhet­ted meg, hogy nem vagy fontos, nem lehet­nek igényeid. Ezeket a trau­matikus helyzeteket néz­zük meg ismer­jük fel, és meg­tan­u­lunk kérni, és elfo­gad­ni, de főkép­pen létezni.

Igen, lehet. Meg kell keres­ni, kié ez a düh, vagy miért jött létre. Ki miatt hur­colod? Egy idő után elül, és vis­sza­húzódik oda aho­va való. Nem vagyok varázs­ló, nem egyik pil­lana­tról a másikra történik meg, oda kell tenned mag­ad, hogy az ele­jén tudatosan kon­trol­láld ennek a folya­matát.

Lát­tam már oly­at, hogy azért szoron­gott, mert magza­tként érték sérülések. Iker ter­hesség volt, születése után hossz­abb ideig volt egyedül hagy­va egy inkubá­tor­ban, majd később odaadták csec­semőként a nagy­i­nak, mert dol­go­zniuk kel­let. Ezeket ki lehet deríteni és fel lehet oldani. Ez is egy hossz­abb folya­mat. Nem egy állítás­sal oldódik fel.

Tapasz­ta­latom azt mond­ja, hogy ilyenkor egy elt­a­gadott kita­gadott család­tagot követ az illető. Igen, meg lehet keres­ni őt, még akkor is, ha nem ismert­ed, és nem tudsz róla állítás­sal, haza lehet hozni, és ezál­tal fel lehet szabadul­ni, és kilép­ni abból a kör­ből, ami nem is te utad.

Igen. Meg kell keres­ni azokat a traumákat, ami miatt ezt ismé­tled folyam­atosan. Meg kell keres­ni azt a család­tagot, aki miatt így vezekel­sz, engedé­lyt kell kérni az illetékestől azért, hogy te másként csináld.

Gyere el egyéni állítás­ra, ott ket­ten vagyunk.

Meg kell keres­ni, hogy ki miatt vetet­tek be a farka­sok köz­zé, ki miatt vagy felál­doz­va, vagy mi miatt teszed ezt.

Nem hin­ném, de meg kell találn­od azt a személy,t aki miatt vezekel­sz, vagy azt a tet­tet ősei­d­nél, ami miatt ezt csinálod.